Veelgestelde vragen
terug naar overzicht

Wat zijn de verplichte velden vanuit de KNGF richtlijn dossiervoering 2019?

  • PatiëntenDossier
  • Richtlijn(en)
  • SpotOnMedics FysioOne

In onderstaande tabel ziet u de verplichte velden staan van de KNGF richtlijn dossiervoering 2019. In dit overzicht maken we een onderscheid tussen de verplichte items volgens de richtlijn 2019, de verplichte items volgens de Plus en de verplichte items volgens de LDF. Maakt u gebruik van rapportages, dan heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van mergecodes. In het overzicht ziet u daarom ook de betreffende mergecodes die gebruikt kunnen worden in uw rapportages. U ziet naar welk item in het dossier de mergecode refereert.

Rubriek omschrijvingMergecodeRichtlijnPLUSLDF
Aanmelding
Binnenkomstxx
Datum aanmelding
Kaart
Verwijsgegevens
Verwijzerxx
Verwijsdatumxx
Verwijsdiagnosexx
Verwijsdiagnose/beleid tot nu toe
Dienst/verrichting gewenst door verwijzer
Contactreden
Omschrijving klacht%klachtomschrijving%x
Duur klacht%klachten_sinds%xxx
Recidief%recidief%xxx
Indicatie ongeval
Screening regio
Pluis/niet pluisxxx
Toelichting afwijkend beloop screening%afwijkendbeloop%
Aanbeveling/ advies vervolg%aanbeveling%
Indicatie voor verder fysiotherapeutisch onderzoek
Toestemming om gegevens te delen met de (huis)arts
Anamnese
Klachtomschrijving%klachtomschrijving%
Hulpvraag%hulpvraag%xxx
Beloop%historie%xx
Beloop tot nu toexxx
Stoornissen in functie%status_stoornissen%xx
Beperkingen in activiteiten%status_activiteiten%xx
Participatieproblemen%status_participatie%xx
Medische factoren%voorgeschiedenis%xx
Omgevingsdeterminanten%externe_factoren%x
Persoonlijke determinanten%persoonlijke_factoren%x
Wijze van omgang%wijze_van_omgang%x
Factoren van invloed%factoren_van_invloed%x
Relatieve contra-indicatie%contra_indicatie%
Belangrijke opmerking
Profiel
Verwacht herstel volgens patient
Verwachte duur behandelepisode volgens patient
Verwachtingen van de patiënt%verwachting_patient%x
Voorlopige concluise na anamnese%conclusie_anamnese%
Onderzoek
Patiënt geeft toestemming voor onderzoekxx
Toestemming voor bijzondere of voorbehouden handelingxx
Toelichting
Inspectie/observatie%onderzoek_inspectie%
Dynamisch%inspectiedynamisch%
Statisch%inspectiestatisch%
Overig%inspectieoverig%
Palpatie, percussie, auscultatie%palperaus%
Onderzoeksplan
Klinimetrie pre-set
Conclusie na anamnese%conclusie_anamnese%
Conclusie na anamnese en onderzoek%conclusie_onderzoek%xx
Analyse
Fysiotherapeutische werk diagnosexx
Aanvulling
Indicatie voor fysiotherapiexx
Behandelplan
Verwacht herstel volgens therapeut%verwachthersteltherapeut%xxx
Verwachte duur behandelepisode volgens therapeutxxx
Hoofddoel%hoofddoel%xx
Subdoelenx
Toe te passen zorgplan
Toestemmingen
Toestemming voor voorbehouden en/ of bijzondere handelingxx
Toelichtingxx
Besproken met de patient en of andere betrokkenenxx
Patient, ouder/verzorger akkoord met behandelplanxx
Patient geeft toestemming voor CQ deelnamexx
Toestemming voor overleg en bericht aan artsxx
Toestemming om gegevens door te sturen aan de Landelijke Database Fysiotherapiexx
Toestemming om gegevens door te sturen t.b.v. zorgproductenxx
Toestemming om gegevens door te sturen t.b.v. huiswerkoefeningenxx
Behandeljournaal
Subjectiefxx
Objectiefx
Analysex
Plan van aanpak/uitgevoerde verrichtingenxx
Opmerkingen
Afwijking van de richtlijn
Tussenevaluaties
Geen item verplicht
Eindevaluatie en Afsluiting
Eindresultaat/hoofddoel
Uitgevoerde verrichtingen%uitgevoerdeverrichtingen%
Realisatie behandeldoelen/-resultaat%resultaat_behandeling%
Resultaat behaaldxx
Datum evaluatie%datum_eindevaluatie%xx
Afwijkingen verwacht behandelbeloop%afwijking_behandelbeloop%
Datum afsluiting
Datum verslaggeving aan verwijzer
Code einde zorgxx
Reden einde zorg
Patient geeft toestemming voor CQ deelname
Patient wil niet dat klinimetriegegevens
worden verstuurd aan zorgverzekeraar
Patient wil nieuwsbrief ontvangen

 

Is deze uitleg door u ervaren als nuttig of niet nuttig?

Nuttig
Niet nuttig
Bevestig
Oops, verkeerde knop. Ga terug.
Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht