Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Landelijke Database Oefentherapie (LDO)

1.1 VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ruim 1800 leden.

https://vvocm.nl/vvocm

Doelstelling VvOCM

De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

De visie van de VvOCM op de toekomst is dat zij als vereniging álle oefentherapeuten verbindt en de belangen van haar leden collectief behartigt op een doelmatige, professionele en kwalitatief hoogstaande wijze.

Gegevens VvOCM
Kaap Hoorndreef 28
3563 AT Utrecht
info@vvocm.nl
https://vvocm.nl

1.2 Aanmelding Landelijke Database Oefentherapie

Om gebruik te kunnen maken van de LDO dient u zich in te schrijven bij de VvOCM. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de website van de VvOCM.

https://vvocm.nl/VvOCM/Lidmaatschap-en-aanmelden/Aanmeldfomulier-lid

2. Het proces van aanlevering en verwerking van data

2.1 Proces datalevering aan de LDO

Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 2 maanden actief zijn geweest. Het EPD stuurt de behandelepisodes middels een XML-bericht naar het Nivel. De webservice controleert de aanlevering op juistheid en volledigheid. De webservice stuurt de resultaten van deze validatie via een XML-bericht terug naar de praktijk. Dit XML-bericht wordt het verwerkingsverslag genoemd.

Het verwerkingsverslag geeft aan of de webservice inconsistenties (afgekeurde velden) in de aangeleverde behandelepisodes heeft geconstateerd. Indien het verwerkingsverslag inconsistenties aangeeft, kan de praktijk de inconsistenties corrigeren en het verzamelproces handmatig opnieuw starten. Indien het verwerkingsverslag een correcte aanlevering aangeeft, pauzeert hier het proces totdat de praktijk de volgende maandelijkse aanlevering start.

Zowel aanleveringen die volledig correct zijn bevonden, als aanleveringen waarin inconsistenties zijn geconstateerd (afgekeurde velden in het verwerkingsverslag), worden verwerkt en in de LDO geïntegreerd met reeds aanwezige behandelepisodes.

 

2.2 Welke behandelepisodes worden meegestuurd?

De inclusie van behandelepisodes in de maandelijkse levering wordt door 2 aspecten bepaald: de recente activiteit binnen een behandelepisode en de toestemming die de patiënt heeft gegeven voor het doorsturen van zijn of haar gegevens naar de LDO.

2.2.1 Recente activiteit

Welke behandelepisodes worden meegestuurd, en welk deel van deze behandelepisodes wordt meegestuurd, is een vaste instelling in het EPD. Wanneer een praktijk een aanlevering klaarzet worden de mee te sturen behandelepisodes als volgt geselecteerd:

– Alle behandelepisodes die in de voorgaande 2 kalendermaanden een verandering hebben ondergaan in één van de volgens specificatienummer 8.0 aan te leveren velden. Het gaat hierbij om hele maanden.

o Aanlever maand april: Aangeleverde bestand bevat episodes uit feb-mrt;

o Aanlever maand mei: Aangeleverde bestand bevat episodes uit mrt-apr;

o Aanlever maand juni: Aangeleverde bestand bevat episodes uit apr-mei.

– Van deze behandelepisodes worden niet alleen de mutaties uit die periode van 2 maanden meegestuurd, maar de gehele behandelepisode voor zover dit in het EPD geregistreerd staat. Het gaat daarbij dus om de hele historie, zoals op het moment van aanlevering in het EPD aanwezig.

o Voorbeeld: Als op 26 maart 2017 wordt aangeleverd, dan worden alle behandelepisodes geselecteerd die in de periode 1-jan-2017 tot 28-februari-2017 een mutatie hebben ondergaan in één van de volgens specificaties 8.0 aan te leveren velden. Hiervan worden de volledige behandelepisodes meegestuurd.

Uit deze initiële selectie worden de behandelepisodes van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het meesturen van de data verwijderd. De behandelepisodes die overblijven worden geïncludeerd in de levering. In het in de XML op te nemen veld NExclusie stuurt het EPD mee hoeveel behandelepisodes op grond van het niet geven van toestemming van de patiënt zijn geëxcludeerd voor aanlevering.

2.2.2 Toestemming van de patiënt

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor het exporteren van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Oefentherapie (LDO). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving.

Dit betekent dat alleen behandelepisodes van patiënten, voor wie in het dossier door de praktijk is ingevuld dat deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor versturing van de gegevens aan de LDO, mogen worden geïncludeerd in de levering.

2.2.3 Overige specificaties m.b.t. de eenheid van aanlevering

Een XML bericht bestaat uit Bestandsgegevens (gegevens over de praktijklocatie, de gebruikte software, etc.) en zorggegevens. Zorggegevens zijn verdeeld in behandelepisodes. Per behandelepisode worden dossiergegevens (zijn bepaalde zaken ingevuld), verrichtingen (welke prestaties zijn geleverd) en meetinstrumenten (welke meetinstrumenten zijn toegepast) bijgehouden.

Op de website van het KNGF vindt u een overzicht van de gegevens welke volgens specificaties 8.0 worden aangeleverd.

3. Configuratie instellingen SpotOnMedics FysioOne

3.1 Instellen koppeling met Nivel (LDO)

LDO heeft besloten dat Nivel in deze de partij is die de aanlevering regelt. De aanlevering en de koppeling is middels AGB code van de praktijk.

Om een koppeling te kunnen maken met LDO dient de praktijk een configuratie aanlevering in  FysioOne in te voeren bij ‘instellingen landelijke database oefentherapie’. U komt hier door te klikken op: Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > Landelijke database oefentherapie. 

Door op het groene plusje te klikken kunt u een configuratie koppeling activeren.

Vervolgens selecteert u het bedrijf, het gewenste schema (manueel insturen (handmatig) of maandelijks (automatisch)en de startdatum.

Indien u op een later moment wenst om een bestaande configuratie aan te passen kunt u klikken op het ‘bewerken’ icoon welke voor de regel wordt getoond.

Daarnaast is het mogelijk om voor eenzelfde bedrijf meerdere aanlever configuraties in te stellen. Dit kan relevant zijn indien u wenst om naast het automatisch aanlever schema ook handmatig aan te kunnen leveren.

Bij ‘Validaties’ vindt een controle plaats op BIG nummer en AGB nummer per therapeut. In het overzicht worden alle therapeuten opgenomen waarbij op gebruikersniveau is aangeven dat ze ‘Therapeut/behandelaar ‘ zijn.

 

3.2 Gebruikersinstellingen

Op gebruikersniveau wordt aangegeven of gebruikers van FysioOne data aan de LDO moeten aanleveren.

Desbetreffende instellingen per gebruiker kunnen gemaakt worden in de configuratie van FysioOne. Configuratie > Algemeen > Algemeen > Gebruikers > basisgegevens. Selecteer desbetreffende gebruiker en geef bij de basisgegevens aan of de gegevens wel/niet aangeleverd moeten worden aan de LDO.

Let op! Er zal altijd automatisch ingesteld staan dat een gebruiker NIET gegevens aanlevert aan de LDO. Indien dit niet gewenst is dient u het vinkje te selecteren.

3.3 Overige basis gegevens invullen

Controleren praktijkadres gegevens
Controleer of de juiste adresgegevens zijn ingevoerd via de optie ‘configuratie-algemeen-basisgegevens’. Het KVK-nummer is verplicht voor deze aanlevering.

Registratienummers medewerkers
Bij alle medewerkers waarvoor gegevens worden aangeleverd is de AGB code verplicht voor de aanlevering.
Controleer bij alle medewerkers of de AGB code is ingevuld via de optie “Configuratie-Algemeen – Gebruikers”. Per gebruiker kunt u onder de tab “Registratie” de AGB code vastleggen.

Codering in patiëntendossier
Codelijst: Resultaat behaald
Bij de eindevaluatie kiest u een code die aangeeſt in welke mate het behandeldoel is bereikt. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDO. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.

De codelijst is te vinden onder de optie ‘configuratie-patiëntdossier-resultaat behaald’.

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. 

Codelijst: Verwacht herstel
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in welke mate herstel verwacht mag worden. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDO. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-verwacht herstel”

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. Het percentage kunt u laten staan, omdat bij de aanlevering daadwerkelijk alleen naar de code wordt gekeken.

Indien de code nog niet in de lijst is aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om middels het groene + teken een nieuwe code aan te maken.

Codelijst: Beloop
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in hoe het beloop van de functioneringsproblemen is geweest. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDO. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-algemeen”

 

3.4 Aanlevering LDO gegevens

U kunt via de knop patiëntdossier – aanlevering LDO uw gegevens aanleveren. Let op: zoals in stap 3 aangegeven dient u bij de eerste keer aanlevering handmatig de gegevens in te sturen, door op de knop ‘insturen’ te klikken. Vanaf de volgende keer worden in de eerste week van de volgende maand de gegevens automatisch ingestuurd.

In het overzicht “aanleveren bij Landelijke Databases” kunt u zien voor welk bedrijf(en) de LDO aanlevering is ingesteld. Wanneer u kiest voor ‘Toon historische configuraties’ dan kunt u eerdere aanleveringen voor historische configuraties raadplegen.

Indien u heeft ingesteld dat er automatisch dat aangeleverd dien te worden dan gebeurd dit telkens op de eerste van de maand. U hoeft hiervoor dus zelf geen handelingen uit te voeren. Indien u heeft ingesteld om handmatig de aanleveringen uit te voeren kunt u op deze pagina op het groene plus icoon klikken voor de configuratie waarvoor u data wenst in te sturen. Dit icoon wordt enkel getoond op het moment dat bij ‘schema type’ gekozen is voor ‘manueel insturen’.

Vervolgens kunt u bij ‘toevoegen aanlevering’ de gewenste periode selecteren en klikt u op ‘toevoegen’. De zojuist toegevoegde aanlevering ziet u vervolgens terugkomen bij ‘aanleveringen’.

Bij ‘aanleveringen’ ziet u een overzicht van de eerdere aanleveringen per configuratie. Wanneer u op het vergrootglas icoon klikt dan kunt u het verwerkingsverslag raadplegen mits deze al beschikbaar is. U kunt de aanleveringen per configuratie filteren door bij ‘configuratie’ de radio button te selecteren.

Op de aanlever pagina voor LDO vindt daarnaast nog een validatie plaats op therapeut niveau. Deze validatie wordt enkel getoond op het moment dat er op gebruikersniveau fouten worden geconstateerd op basis van de BIG en/of AGB code.

4. Verwerkingsverslag

4.1 Algemeen

SpotOnMedics zal op de achtergrond de informatie verzamelen en wegsturen. Na afloop kunt u een verslag ophalen van de verwerkte gegevens. Klik hiervoor op het linkje “verwerkingsverslag” waarna het verslag rechts in het scherm wordt getoond.

De controles op aanlevering, ook wel validaties genoemd, wordt in het verwerkingsverslag gepresenteerd bij de samenvatting. Indien er fouten in het bestand aanwezig zijn worden deze fouten bij de samenvatting gepresenteerd.

Deze validaties geven de fysiotherapeut een waarschuwing via het verwerkingsverslag. De waarschuwing geeft aan dat het betreffende veld een fout bevat. Dit heeft geen gevolgen voor de opslag van de behandelepisode in zijn geheel, maar kan wel betekenen dat wij het betreffende veld niet verder kunnen verwerken. Dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van de data in verschillende rapportages.

4.1.1 Validaties op BSN

De volgende foutcodes kunnen gepresenteerd worden welke van toepassing zijn op de BSN van de patiënt.

 • BSN ontbreekt (2020)
 • BSN is leeg (2021)
 • BSN bevat niet toegestane tekens (2023)
 • BSN voldoet niet aan elfproef (2024)

Indien u een van bovenstaande foutcodes constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt het BSN nummer te controleren, aan te vullen of aan te passen naar de juiste waarde.

4.1.2 Validaties op geboortedatum

De volgende foutcodes kunnen gepresenteerd worden welke van toepassing zijn op de geboortedatum van de patiënt.

 • Geboortedatum is leeg (2030)
 • Geboortedatum is geen valide datum (2031)
 • Geboortedatum ligt in de toekomst (2032)

Indien u een van bovenstaande foutcodes constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt de geboortedatum te controleren en aan te passen naar de juiste waarde.

4.1.3 Validaties op postcodegebied

De volgende foutcodes kunnen gepresenteerd worden welke van toepassing zijn op het postcodegebied van de patiënt.

 • Postcode ontbreekt (2070)
 • Postcode is leeg (2071)
 • Postcode is niet volgens format/niet correct (2072)

Indien u een van bovenstaande foutcodes constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt het postcodegebied te controleren en aan te passen naar de juiste waarde.

4.1.4 Validaties op geslacht

De volgende foutcode kan gepresenteerd worden welke van toepassing is op het geslacht van de patiënt.

 • Het geslacht heeft een onbekende waarde (2052)

Indien u bovenstaande foutcode constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt het geslacht ingevuld in FysioOne te controleren en aan te passen naar de juiste waarde.

5. Succes met de implementatie

5.1 Hulp nodig?

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:

SpotOnMedics Klant Contact Center

T: 088 6600 800

E: support@SpotOnMedics.nl

Handleiding Landelijke Database Oefentherapie (LDO)

Laatst gewijzigd door: Lindsey Steenman-Tol op 12-05-2023 - 11:37:01
 • LDF / LDK / LDO
 • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Dank voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op de koppeling met de Landelijke Database Oefentherapie (LDO).

De Landelijke Database Oefentherapie (LDO) is een database waarin het Nivel in opdracht van de VvOCM informatie over oefentherapeutische zorg verzamelt.

Mochten er naar aanleiding van het lezen van deze handleiding toch nog vragen zijn dan staat onze supportdesk u graag te woord. Onze contactgegevens kunt u onderaan de website vinden.

Inhoudsopgave

1. Landelijke Database Oefentherapie (LDO)

1.1 VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ruim 1800 leden.

https://vvocm.nl/vvocm

Doelstelling VvOCM

De missie van de VvOCM is de oefentherapeut prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen het domein bewegen in de gezondheidszorg, zowel in de curatieve als de (secundair) preventieve sector.

De visie van de VvOCM op de toekomst is dat zij als vereniging álle oefentherapeuten verbindt en de belangen van haar leden collectief behartigt op een doelmatige, professionele en kwalitatief hoogstaande wijze.

Gegevens VvOCM
Kaap Hoorndreef 28
3563 AT Utrecht
info@vvocm.nl
https://vvocm.nl

1.2 Aanmelding Landelijke Database Oefentherapie

Om gebruik te kunnen maken van de LDO dient u zich in te schrijven bij de VvOCM. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de website van de VvOCM.

https://vvocm.nl/VvOCM/Lidmaatschap-en-aanmelden/Aanmeldfomulier-lid

2. Het proces van aanlevering en verwerking van data

2.1 Proces datalevering aan de LDO

Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 2 maanden actief zijn geweest. Het EPD stuurt de behandelepisodes middels een XML-bericht naar het Nivel. De webservice controleert de aanlevering op juistheid en volledigheid. De webservice stuurt de resultaten van deze validatie via een XML-bericht terug naar de praktijk. Dit XML-bericht wordt het verwerkingsverslag genoemd.

Het verwerkingsverslag geeft aan of de webservice inconsistenties (afgekeurde velden) in de aangeleverde behandelepisodes heeft geconstateerd. Indien het verwerkingsverslag inconsistenties aangeeft, kan de praktijk de inconsistenties corrigeren en het verzamelproces handmatig opnieuw starten. Indien het verwerkingsverslag een correcte aanlevering aangeeft, pauzeert hier het proces totdat de praktijk de volgende maandelijkse aanlevering start.

Zowel aanleveringen die volledig correct zijn bevonden, als aanleveringen waarin inconsistenties zijn geconstateerd (afgekeurde velden in het verwerkingsverslag), worden verwerkt en in de LDO geïntegreerd met reeds aanwezige behandelepisodes.

 

2.2 Welke behandelepisodes worden meegestuurd?

De inclusie van behandelepisodes in de maandelijkse levering wordt door 2 aspecten bepaald: de recente activiteit binnen een behandelepisode en de toestemming die de patiënt heeft gegeven voor het doorsturen van zijn of haar gegevens naar de LDO.

2.2.1 Recente activiteit

Welke behandelepisodes worden meegestuurd, en welk deel van deze behandelepisodes wordt meegestuurd, is een vaste instelling in het EPD. Wanneer een praktijk een aanlevering klaarzet worden de mee te sturen behandelepisodes als volgt geselecteerd:

– Alle behandelepisodes die in de voorgaande 2 kalendermaanden een verandering hebben ondergaan in één van de volgens specificatienummer 8.0 aan te leveren velden. Het gaat hierbij om hele maanden.

o Aanlever maand april: Aangeleverde bestand bevat episodes uit feb-mrt;

o Aanlever maand mei: Aangeleverde bestand bevat episodes uit mrt-apr;

o Aanlever maand juni: Aangeleverde bestand bevat episodes uit apr-mei.

– Van deze behandelepisodes worden niet alleen de mutaties uit die periode van 2 maanden meegestuurd, maar de gehele behandelepisode voor zover dit in het EPD geregistreerd staat. Het gaat daarbij dus om de hele historie, zoals op het moment van aanlevering in het EPD aanwezig.

o Voorbeeld: Als op 26 maart 2017 wordt aangeleverd, dan worden alle behandelepisodes geselecteerd die in de periode 1-jan-2017 tot 28-februari-2017 een mutatie hebben ondergaan in één van de volgens specificaties 8.0 aan te leveren velden. Hiervan worden de volledige behandelepisodes meegestuurd.

Uit deze initiële selectie worden de behandelepisodes van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het meesturen van de data verwijderd. De behandelepisodes die overblijven worden geïncludeerd in de levering. In het in de XML op te nemen veld NExclusie stuurt het EPD mee hoeveel behandelepisodes op grond van het niet geven van toestemming van de patiënt zijn geëxcludeerd voor aanlevering.

2.2.2 Toestemming van de patiënt

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor het exporteren van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Oefentherapie (LDO). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving.

Dit betekent dat alleen behandelepisodes van patiënten, voor wie in het dossier door de praktijk is ingevuld dat deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor versturing van de gegevens aan de LDO, mogen worden geïncludeerd in de levering.

2.2.3 Overige specificaties m.b.t. de eenheid van aanlevering

Een XML bericht bestaat uit Bestandsgegevens (gegevens over de praktijklocatie, de gebruikte software, etc.) en zorggegevens. Zorggegevens zijn verdeeld in behandelepisodes. Per behandelepisode worden dossiergegevens (zijn bepaalde zaken ingevuld), verrichtingen (welke prestaties zijn geleverd) en meetinstrumenten (welke meetinstrumenten zijn toegepast) bijgehouden.

Op de website van het KNGF vindt u een overzicht van de gegevens welke volgens specificaties 8.0 worden aangeleverd.

3. Configuratie instellingen SpotOnMedics FysioOne

3.1 Instellen koppeling met Nivel (LDO)

LDO heeft besloten dat Nivel in deze de partij is die de aanlevering regelt. De aanlevering en de koppeling is middels AGB code van de praktijk.

Om een koppeling te kunnen maken met LDO dient de praktijk een configuratie aanlevering in  FysioOne in te voeren bij ‘instellingen landelijke database oefentherapie’. U komt hier door te klikken op: Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > Landelijke database oefentherapie. 

Door op het groene plusje te klikken kunt u een configuratie koppeling activeren.

Vervolgens selecteert u het bedrijf, het gewenste schema (manueel insturen (handmatig) of maandelijks (automatisch)en de startdatum.

Indien u op een later moment wenst om een bestaande configuratie aan te passen kunt u klikken op het ‘bewerken’ icoon welke voor de regel wordt getoond.

Daarnaast is het mogelijk om voor eenzelfde bedrijf meerdere aanlever configuraties in te stellen. Dit kan relevant zijn indien u wenst om naast het automatisch aanlever schema ook handmatig aan te kunnen leveren.

Bij ‘Validaties’ vindt een controle plaats op BIG nummer en AGB nummer per therapeut. In het overzicht worden alle therapeuten opgenomen waarbij op gebruikersniveau is aangeven dat ze ‘Therapeut/behandelaar ‘ zijn.

 

3.2 Gebruikersinstellingen

Op gebruikersniveau wordt aangegeven of gebruikers van FysioOne data aan de LDO moeten aanleveren.

Desbetreffende instellingen per gebruiker kunnen gemaakt worden in de configuratie van FysioOne. Configuratie > Algemeen > Algemeen > Gebruikers > basisgegevens. Selecteer desbetreffende gebruiker en geef bij de basisgegevens aan of de gegevens wel/niet aangeleverd moeten worden aan de LDO.

Let op! Er zal altijd automatisch ingesteld staan dat een gebruiker NIET gegevens aanlevert aan de LDO. Indien dit niet gewenst is dient u het vinkje te selecteren.

3.3 Overige basis gegevens invullen

Controleren praktijkadres gegevens
Controleer of de juiste adresgegevens zijn ingevoerd via de optie ‘configuratie-algemeen-basisgegevens’. Het KVK-nummer is verplicht voor deze aanlevering.

Registratienummers medewerkers
Bij alle medewerkers waarvoor gegevens worden aangeleverd is de AGB code verplicht voor de aanlevering.
Controleer bij alle medewerkers of de AGB code is ingevuld via de optie “Configuratie-Algemeen – Gebruikers”. Per gebruiker kunt u onder de tab “Registratie” de AGB code vastleggen.

Codering in patiëntendossier
Codelijst: Resultaat behaald
Bij de eindevaluatie kiest u een code die aangeeſt in welke mate het behandeldoel is bereikt. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDO. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.

De codelijst is te vinden onder de optie ‘configuratie-patiëntdossier-resultaat behaald’.

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. 

Codelijst: Verwacht herstel
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in welke mate herstel verwacht mag worden. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDO. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-verwacht herstel”

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. Het percentage kunt u laten staan, omdat bij de aanlevering daadwerkelijk alleen naar de code wordt gekeken.

Indien de code nog niet in de lijst is aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om middels het groene + teken een nieuwe code aan te maken.

Codelijst: Beloop
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in hoe het beloop van de functioneringsproblemen is geweest. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDO. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-algemeen”

 

3.4 Aanlevering LDO gegevens

U kunt via de knop patiëntdossier – aanlevering LDO uw gegevens aanleveren. Let op: zoals in stap 3 aangegeven dient u bij de eerste keer aanlevering handmatig de gegevens in te sturen, door op de knop ‘insturen’ te klikken. Vanaf de volgende keer worden in de eerste week van de volgende maand de gegevens automatisch ingestuurd.

In het overzicht “aanleveren bij Landelijke Databases” kunt u zien voor welk bedrijf(en) de LDO aanlevering is ingesteld. Wanneer u kiest voor ‘Toon historische configuraties’ dan kunt u eerdere aanleveringen voor historische configuraties raadplegen.

Indien u heeft ingesteld dat er automatisch dat aangeleverd dien te worden dan gebeurd dit telkens op de eerste van de maand. U hoeft hiervoor dus zelf geen handelingen uit te voeren. Indien u heeft ingesteld om handmatig de aanleveringen uit te voeren kunt u op deze pagina op het groene plus icoon klikken voor de configuratie waarvoor u data wenst in te sturen. Dit icoon wordt enkel getoond op het moment dat bij ‘schema type’ gekozen is voor ‘manueel insturen’.

Vervolgens kunt u bij ‘toevoegen aanlevering’ de gewenste periode selecteren en klikt u op ‘toevoegen’. De zojuist toegevoegde aanlevering ziet u vervolgens terugkomen bij ‘aanleveringen’.

Bij ‘aanleveringen’ ziet u een overzicht van de eerdere aanleveringen per configuratie. Wanneer u op het vergrootglas icoon klikt dan kunt u het verwerkingsverslag raadplegen mits deze al beschikbaar is. U kunt de aanleveringen per configuratie filteren door bij ‘configuratie’ de radio button te selecteren.

Op de aanlever pagina voor LDO vindt daarnaast nog een validatie plaats op therapeut niveau. Deze validatie wordt enkel getoond op het moment dat er op gebruikersniveau fouten worden geconstateerd op basis van de BIG en/of AGB code.

4. Verwerkingsverslag

4.1 Algemeen

SpotOnMedics zal op de achtergrond de informatie verzamelen en wegsturen. Na afloop kunt u een verslag ophalen van de verwerkte gegevens. Klik hiervoor op het linkje “verwerkingsverslag” waarna het verslag rechts in het scherm wordt getoond.

De controles op aanlevering, ook wel validaties genoemd, wordt in het verwerkingsverslag gepresenteerd bij de samenvatting. Indien er fouten in het bestand aanwezig zijn worden deze fouten bij de samenvatting gepresenteerd.

Deze validaties geven de fysiotherapeut een waarschuwing via het verwerkingsverslag. De waarschuwing geeft aan dat het betreffende veld een fout bevat. Dit heeft geen gevolgen voor de opslag van de behandelepisode in zijn geheel, maar kan wel betekenen dat wij het betreffende veld niet verder kunnen verwerken. Dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van de data in verschillende rapportages.

4.1.1 Validaties op BSN

De volgende foutcodes kunnen gepresenteerd worden welke van toepassing zijn op de BSN van de patiënt.

 • BSN ontbreekt (2020)
 • BSN is leeg (2021)
 • BSN bevat niet toegestane tekens (2023)
 • BSN voldoet niet aan elfproef (2024)

Indien u een van bovenstaande foutcodes constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt het BSN nummer te controleren, aan te vullen of aan te passen naar de juiste waarde.

4.1.2 Validaties op geboortedatum

De volgende foutcodes kunnen gepresenteerd worden welke van toepassing zijn op de geboortedatum van de patiënt.

 • Geboortedatum is leeg (2030)
 • Geboortedatum is geen valide datum (2031)
 • Geboortedatum ligt in de toekomst (2032)

Indien u een van bovenstaande foutcodes constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt de geboortedatum te controleren en aan te passen naar de juiste waarde.

4.1.3 Validaties op postcodegebied

De volgende foutcodes kunnen gepresenteerd worden welke van toepassing zijn op het postcodegebied van de patiënt.

 • Postcode ontbreekt (2070)
 • Postcode is leeg (2071)
 • Postcode is niet volgens format/niet correct (2072)

Indien u een van bovenstaande foutcodes constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt het postcodegebied te controleren en aan te passen naar de juiste waarde.

4.1.4 Validaties op geslacht

De volgende foutcode kan gepresenteerd worden welke van toepassing is op het geslacht van de patiënt.

 • Het geslacht heeft een onbekende waarde (2052)

Indien u bovenstaande foutcode constateert in de samenvatting van het verwerkingsverslag dan dient u voor de desbetreffende patiënt het geslacht ingevuld in FysioOne te controleren en aan te passen naar de juiste waarde.

5. Succes met de implementatie

5.1 Hulp nodig?

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

Contactgegevens:

SpotOnMedics Klant Contact Center

T: 088 6600 800

E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht