Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Het proces van aanlevering en verwerking van data

1.1 Proces datalevering aan de LDF

1.2 Aanlevering

Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 3 maanden actief zijn geweest. Het EPD stuurt de behandelepisodes middels een XML-bericht naar de KNGF webservice van MediQuest. De webservice controleert de aanlevering op juistheid en volledigheid. De webservice stuurt de resultaten van deze validatie via een XML-bericht terug naar de praktijk. Dit XML-bericht wordt het verwerkingsverslag genoemd. 

Het verwerkingsverslag geeft aan of de webservice inconsistenties (afgekeurde velden) in de aangeleverde behandelepisodes heeft geconstateerd. Indien het verwerkingsverslag inconsistenties aangeeft, kan de praktijk de inconsistenties corrigeren en het verzamelproces handmatig opnieuw starten. Indien het verwerkingsverslag een correcte aanlevering aangeeft, pauzeert hier het proces totdat de praktijk de volgende maandelijkse aanlevering start. 

Zowel aanleveringen die volledig correct zijn bevonden, als aanleveringen waarin inconsistenties zijn geconstateerd (afgekeurde velden in het verwerkingsverslag), worden verwerkt en in de LDF geïntegreerd met reeds aanwezige behandelepisodes. De LDF stelt vanuit de verzamelde behandelepisodes van verschillende praktijken diverse rapportages beschikbaar. 

2. LDF Webservice

2.1 LDF Websevice

Per aangemelde praktijk op de LDF Inlogportaal verstrekt MediQuest, aan de contactpersoon van de praktijk, koppelgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om een XML bestand bij MediQuest aan te kunnen leveren voor de Landelijke Database Fysiotherapie. 

De softwareleverancier kan zelf bepalen of er een faciliteit wordt geboden aan de contactpersoon om deze koppeling gegevens op te kunnen slaan in het softwarepakket. Zodra de contactpersoon een aanlevering wil verzorgen, zal hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven, of zullen deze gegevens moeten worden opgehaald uit het softwarepakket. 

Voor de aanlevering van EPD data aan de webservice van het LDF, maken we gebruik van beveiliging op niveau van aanleverende partij. Een aanleverende partij kan een softwareleverancier zijn of een praktijk. Iedere aanleverende partij ontvangt van MQ een eigen username en wachtwoord. Deze dienen met de aanlevering meegestuurd te worden. Omdat de authenticatie ‘onder water’ plaatsvindt, zou het UN/PW niet te zien moeten zijn voor de gebruiker.

3. Welke behandelepisodes worden meegestuurd?

3.1 Algemeen

De inclusie van behandelepisodes in de maandelijkse levering wordt door 2 aspecten bepaald: de recente activiteit binnen een behandelepisode en de toestemming die de patiënt heeft gegeven voor het doorsturen van zijn of haar gegevens naar de LDF.

3.2 Recente activiteit

Welke behandelepisodes worden meegestuurd, en welk deel van deze behandelepisodes wordt meegestuurd, is een vaste instelling in het EPD. Wanneer een praktijk een aanlevering klaarzet worden de mee te sturen behandelepisodes als volgt geselecteerd: 

      Alle behandelepisodes die in de voorgaande 3 kalendermaanden een verandering hebben ondergaan in één van de volgens specificatienummer 7.0 aan te leveren velden. Het gaat hierbij om hele maanden. 

o  Aanlever maand april: Aangeleverde bestand bevat episodes uit jan-feb-mrt; 

o  Aanlever maand mei: Aangeleverde bestand bevat episodes uit feb-mrt-apr; 

o  Aanlever maand juni: Aangeleverde bestand bevat episodes uit mrt-apr-mei. 

      Van deze behandelepisodes worden niet alleen de mutaties uit die periode van 3 maanden meegestuurd, maar de gehele behandelepisode voor zover dit in het EPD geregistreerd staat. Het gaat daarbij dus om de hele historie, zoals op het moment van aanlevering in het EPD aanwezig.

o  Voorbeeld: Als op 26 maart 2017 wordt aangeleverd, dan worden alle behandelepisodes geselecteerd die in de periode 1-dec-2016 tot 28-februari-2017 een mutatie hebben ondergaan in één van de volgens specificaties 7.0 aan te leveren velden. Hiervan worden de volledige behandelepisodes meegestuurd. 

Uit deze initiële selectie worden de behandelepisodes van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het meesturen van de data verwijderd.De behandelepisodes die overblijven worden geïncludeerd in de levering. In het in de XML op te nemen veld NExclusie stuurt het EPD mee hoeveel behandelepisodes op grond van het niet geven van toestemming van de patiënt zijn geëxcludeerd voor aanlevering. 

3.3 Toestemming van de patiënt

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor het exporteren van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. 

Dit betekent dat alleen behandelepisodes van patiënten, voor wie in het dossier door de praktijk is ingevuld dat deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor versturing van de gegevens aan de LDF, mogen worden geïncludeerd in de levering.

3.4 Overige specificaties m.b.t. de eenheid van aanlevering

Een XML bericht bestaat uit Bestandsgegevens (gegevens over de praktijklocatie, de gebruikte software, etc.) en zorggegevens. Zorggegevens zijn verdeeld in behandelepisodes. Per behandelepisode worden dossiergegevens (zijn bepaalde zaken ingevuld), verrichtingen (welke prestaties zijn geleverd) en meetinstrumenten (welke meetinstrumenten zijn toegepast) bijgehouden.

4. Verwerkingsverslag

4.1 Algemeen

Bij elke aanlevering zal direct terugkoppeling aan de praktijk plaatsvinden middels een verwerkingsverslag. De controles op aanlevering, ook wel validaties genoemd, bestaan uit twee soorten validaties, ieder met andere gevolgen. Over al deze validaties wordt gerapporteerd in het verwerkingsverslag. De twee soorten validaties zijn: 

 • Bestandsvalidaties. Wanneer deze validaties fouten ontdekken, wordt het gehele bestand niet verder verwerkt. 

Waarschuwingen. Deze validaties geven de fysiotherapeut een waarschuwing via het verwerkingsverslag. De waarschuwing geeft aan dat het betreffende veld een fout bevat. Dit heeft geen gevolgen voor de opslag van de behandelepisode in zijn geheel, maar kan wel betekenen dat wij het betreffende veld niet verder kunnen verwerken. Dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van de data in verschillende rapportages.

4.2 Bestandsvalidaties

De volgende bestandsvalidaties leiden ertoe dat de rest van het bestand niet verder wordt gevalideerd. De aanlevering wordt niet verder verwerkt. In het verwerkingsverslag worden in dit geval één of meerdere van onderstaande foutmeldingen weergegeven. Foutmeldingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd.  

 • PraktijkId is verplicht. 
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 •  SWLeverancier is verplicht. 
 • SWLeverancier {0} komt niet voor in codelijst COD805. 
 • Postcode is verplicht (LDF007). 
 • Postcode {0} is geen geldige Postcode (LDF007). Een geldige postcode is 1234AB. 
 • VersieNr is verplicht. 
 • VersieNr {0} is te lang, maximum is 10 posities. 
 • Huisnummer is verplicht. 
 • Huisnummer {0} is te lang, maximum is 15 posities. 
 • KvK nummer is verplicht. 
 • Kvknummer {0} is niet toegestaan, een kvknummer is 7 of 8 cijfers. 
 • SpecificatieNummer is verplicht. 
 • NExclusie is verplicht. 
 • De Aanmaakdatum van het bestand ontbreekt. Dit is een verplicht onderdeel van de aanlevering. 
 • Het formaat van de Aanmaakdatum van het bestand is ongeldig. Een geldig formaat is jjjj.mm.dd. 

4.3 Waarschuwingen

De volgende validaties geven wel een foutmelding, maar de behandelepisodes worden verder wel gevalideerd en voor zover mogelijk verwerkt. Deze validaties kunnen dan ook als waarschuwing worden omschreven. Waarschuwingen hebben betrekking tot de validaties op patiëntgegevens, behandelepisodes, meetinstrumenten en verrichtingen. Waarschuwingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe de praktijk deze controle kan uitvoeren. 

Validaties op Patiënt: 

 • Geen geldig PatientId, een PatientId is groter dan 0. 
 • Geen geldig geslacht, geldige waarden zijn 0, 1, 2 of 9. 
 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 
 • Zorgverzekeraarscode komt niet voor op codelijst Zorgverzekeraarscode. 

Validaties op BehandelEpisode: 

 • Geen geldige BehandelEpisodeid. Een geldige BehandelEpisodeid is groter dan 0. 
 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht. 
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers. 
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst. 
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst. 
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumEindevaluatie. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • ZZP code komt niet voor op codelijst COD163-CIZ. 
 • RedenEindeZorg code komt niet voor op codelijst COD217-VEK1.
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03. 
 • Geen geldige code voor DTFVerwijzing. Geldige waarden zijn 1, 2. 
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O. 
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar. 
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers. 
 • De ConclusieScreening is ongeldig. Geldige waarden zijn P (Pluis), NP (niet pluis) en NV (niet vastgelegd).
 • De IndicatieFysiotherapie is ongeldig. Geldige waarden zijn J (ja), N (nee) en NV (niet vastgelegd). 

Validaties op Meetinstrument: 

 • Meetinstrument code komt niet voor in de specificaties en ook niet op de codelijst FY060202. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer aanwezig. Een correct Versienummer is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer en Response aanwezig. Een correct Versienummer en Response zijn verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumAfname. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • {0} is geen geldige datum voor DatumAfname. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • BehandelaarId is verplicht. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Itemsequentie mag niet negatief zijn. 
 • Itemsequentie bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore moet een waarde hebben. 
 • Antwoordscore bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten. 
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen. 

Validaties op Verrichting: 

 • BehandelaarId is verplicht. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • DatumVerrichting is verplicht. 
 • Geen geldige datum formaat voor DatumVerrichting. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • Geen geldige DatumVerrichting. 
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Geen geldige code voor NZADBCDOT. 
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.

5. Interpretatie en controle verwerkingsverslag

5.1 Standaard vereiste instellingen

Een afgekeurde aanlevering of een onvolledige aanlevering aan het LDF kan verklaard worden op basis van een foutief of niet aangemaakte instelling in de configuratie. Om een koppeling te kunnen maken met MediQuest dient de praktijk haar accountgegevens in de configuratie van FysioOne in te voeren bij “instellingen landelijke database fysiotherapie/ claudicationet”. U komt hier door te klikken op: Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > LDF. 

Hiernaast kan er op gebruikersniveau aangegeven worden of gebruikers van FysioOne data aan het LDF moeten aanleveren. Desbetreffende instellingen per gebruiker kunnen tevens gemaakt worden in de configuratie van FysioOne. Configuratie > Algemeen > Algemeen > Gebruikers > basisgegevens.. Selecteer desbetreffende gebruiker en geef bij de basisgegevens aan of de gegevens wel/niet aangeleverd moeten worden aan het LDF.  

Let op! Er zal altijd automatisch ingesteld staan dat een gebruiker WEL gegevens aanlevert aan het LDF. Indien dit niet gewenst is dient u dit onderwerp aan te vinken. 

Opt-in principe 

Een andere veel voorkomende verklaring voor een verschil in de data van het LDF dashboard en de handelingen in FysioOne kan verklaard worden door het Opt-in principe. Indien de patiënt geen toestemming geeft voor het uitwisselen van data en de therapeut dit aanvinkt in het dossier bij het behandelplan dan worden deze gegevens niet uitgewisseld.

5.2 Bestandsvalidaties

In hoofdstuk 4.1 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen indien er bij de bestandsvalidaties de volgende foutmeldingen naar voren komen:

 • PraktijkId is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen praktijkId is ingevuld in de configuratie. Dit betekent dat de AGB code van de praktijk niet ingevuld is. Deze controle kunt u uitvoeren bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Het PraktijkId wordt afgewezen aangezien de ingevoerde Praktijk AGB code niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde PraktijkId in de configuratie. Dit kunt u controleren bij bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO.
 • KvK nummer is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen KvK nummer is ingevuld in de configuratie. Dit kunt u controleren bij configuratie > algemeen > basisgegevens van de praktijk.

 • Kvk nummer {0} is niet toegestaan, een KvK nummer is 7 of 8 cijfers
  Het KvK nummer wordt afgewezen aangezien het KvK nummer niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde KvK nummer in de configuratie. 

5.3 Waarschuwingen

In hoofdstuk 4.2 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen. 

5.4 Waarschuwingen: Validaties op Patiënt: 
 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 

Bovenstaande meldingen geven aan dat er geen geboortedatum is ingevuld bij de patiënt of dat het geboortejaar van de patiënt niet klopt. U kunt een controle op de geboortedatum uitvoeren bij de basisinfo van de patiënt. 

5.5 Waarschuwingen: Validaties op Behandel Episode: 
 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht.
  Er is nog geen Locatie Pathologie Code geselecteerd in de episode. Selecteer minstens 1 Locatie Pathologie Code in bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.  
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers.
  Er is geen geldige diagnosecode ingevoerd in de episode. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.  
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.1+2) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.  
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.3+4) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.  
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002.
  De code komt niet overeen met de codelijst FY031002. Controleer of de codes op correcte wijze zijn ingevoerd in de configuratie. U gaat naar configuratie > patiëntendossier > beloop. U ziet daar de beschikbare drop-down keuzes voor de rubriek beloop in het anamnese formulier. In de tweede kolom ziet u een code. Deze code dient overeen te komen met de LDF codering voor een correcte aanlevering aan het LDF.  
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03.
  De AGB code van de arts/verwijzer is niet correct en dient te beginnen met 01 of 03. Controleer de AGB code via Adresboek > Zorgmail adresboek > Selecteer desbetreffende verwijzer. 
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O.
  Controleer de codes voor eindresultaat behaald in de configuratie van FysioOne. De controle kunt u uitvoeren bij: Configuratie > Patiëntendossier > Algemeen > Resultaat behaald. Geldige codes zijn als volgt: J (Behandeldoel is behaald), D (Behandeldoel is gedeeltelijk behaald), N (Behandeldoel is niet behaald), NV (Niet vastgelegd) en O (Onbekend of behandeldoel is behaald).  
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.

5.6 Waarschuwingen: Validaties op Meetinstrument:
 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties.
  Het meetinstrument is niet of deels ingevuld. Controleer de volledigheid van het meetinstrument in desbetreffende episode.  
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Antwoordscore moet een waarde hebben
  In het meetinstrument is bij een vraag geen antwoord geselecteerd of waarde ingevoerd. Indien er een waarde mist krijgt u een waarschuwing. Controleer bij het meetinstrument welke waarde nog niet is ingevuld.  
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die meer maximaal 2 cijfers achter de komma hoort te bevatten. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode. 
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die tussen 0 en 1 hoort te liggen. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode.

5.7 Waarschuwingen: Validaties op Verrichting:
 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304.
  De prestatiecode die aan het dossier is gekoppeld komt niet voor op de codelijst PM304. Gebruik hier een geldige prestatiecode. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.
  Controleer de Code Soort Indicatie (CSI) fysiotherapie in desbetreffende episode van de patiënt en wijzig deze naar de juiste code.

Handleiding LDF 7.0 aanlevering

Laatst gewijzigd door: Lindsey Tol op 21-11-2019 - 11:08:40
 • Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)
 • SpotOnMedics FysioOne

Inhoudsopgave

1. Het proces van aanlevering en verwerking van data

1.1 Proces datalevering aan de LDF

1.2 Aanlevering

Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 3 maanden actief zijn geweest. Het EPD stuurt de behandelepisodes middels een XML-bericht naar de KNGF webservice van MediQuest. De webservice controleert de aanlevering op juistheid en volledigheid. De webservice stuurt de resultaten van deze validatie via een XML-bericht terug naar de praktijk. Dit XML-bericht wordt het verwerkingsverslag genoemd. 

Het verwerkingsverslag geeft aan of de webservice inconsistenties (afgekeurde velden) in de aangeleverde behandelepisodes heeft geconstateerd. Indien het verwerkingsverslag inconsistenties aangeeft, kan de praktijk de inconsistenties corrigeren en het verzamelproces handmatig opnieuw starten. Indien het verwerkingsverslag een correcte aanlevering aangeeft, pauzeert hier het proces totdat de praktijk de volgende maandelijkse aanlevering start. 

Zowel aanleveringen die volledig correct zijn bevonden, als aanleveringen waarin inconsistenties zijn geconstateerd (afgekeurde velden in het verwerkingsverslag), worden verwerkt en in de LDF geïntegreerd met reeds aanwezige behandelepisodes. De LDF stelt vanuit de verzamelde behandelepisodes van verschillende praktijken diverse rapportages beschikbaar. 

2. LDF Webservice

2.1 LDF Websevice

Per aangemelde praktijk op de LDF Inlogportaal verstrekt MediQuest, aan de contactpersoon van de praktijk, koppelgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om een XML bestand bij MediQuest aan te kunnen leveren voor de Landelijke Database Fysiotherapie. 

De softwareleverancier kan zelf bepalen of er een faciliteit wordt geboden aan de contactpersoon om deze koppeling gegevens op te kunnen slaan in het softwarepakket. Zodra de contactpersoon een aanlevering wil verzorgen, zal hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord moeten opgeven, of zullen deze gegevens moeten worden opgehaald uit het softwarepakket. 

Voor de aanlevering van EPD data aan de webservice van het LDF, maken we gebruik van beveiliging op niveau van aanleverende partij. Een aanleverende partij kan een softwareleverancier zijn of een praktijk. Iedere aanleverende partij ontvangt van MQ een eigen username en wachtwoord. Deze dienen met de aanlevering meegestuurd te worden. Omdat de authenticatie ‘onder water’ plaatsvindt, zou het UN/PW niet te zien moeten zijn voor de gebruiker.

3. Welke behandelepisodes worden meegestuurd?

3.1 Algemeen

De inclusie van behandelepisodes in de maandelijkse levering wordt door 2 aspecten bepaald: de recente activiteit binnen een behandelepisode en de toestemming die de patiënt heeft gegeven voor het doorsturen van zijn of haar gegevens naar de LDF.

3.2 Recente activiteit

Welke behandelepisodes worden meegestuurd, en welk deel van deze behandelepisodes wordt meegestuurd, is een vaste instelling in het EPD. Wanneer een praktijk een aanlevering klaarzet worden de mee te sturen behandelepisodes als volgt geselecteerd: 

      Alle behandelepisodes die in de voorgaande 3 kalendermaanden een verandering hebben ondergaan in één van de volgens specificatienummer 7.0 aan te leveren velden. Het gaat hierbij om hele maanden. 

o  Aanlever maand april: Aangeleverde bestand bevat episodes uit jan-feb-mrt; 

o  Aanlever maand mei: Aangeleverde bestand bevat episodes uit feb-mrt-apr; 

o  Aanlever maand juni: Aangeleverde bestand bevat episodes uit mrt-apr-mei. 

      Van deze behandelepisodes worden niet alleen de mutaties uit die periode van 3 maanden meegestuurd, maar de gehele behandelepisode voor zover dit in het EPD geregistreerd staat. Het gaat daarbij dus om de hele historie, zoals op het moment van aanlevering in het EPD aanwezig.

o  Voorbeeld: Als op 26 maart 2017 wordt aangeleverd, dan worden alle behandelepisodes geselecteerd die in de periode 1-dec-2016 tot 28-februari-2017 een mutatie hebben ondergaan in één van de volgens specificaties 7.0 aan te leveren velden. Hiervan worden de volledige behandelepisodes meegestuurd. 

Uit deze initiële selectie worden de behandelepisodes van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het meesturen van de data verwijderd.De behandelepisodes die overblijven worden geïncludeerd in de levering. In het in de XML op te nemen veld NExclusie stuurt het EPD mee hoeveel behandelepisodes op grond van het niet geven van toestemming van de patiënt zijn geëxcludeerd voor aanlevering. 

3.3 Toestemming van de patiënt

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor het exporteren van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. 

Dit betekent dat alleen behandelepisodes van patiënten, voor wie in het dossier door de praktijk is ingevuld dat deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor versturing van de gegevens aan de LDF, mogen worden geïncludeerd in de levering.

3.4 Overige specificaties m.b.t. de eenheid van aanlevering

Een XML bericht bestaat uit Bestandsgegevens (gegevens over de praktijklocatie, de gebruikte software, etc.) en zorggegevens. Zorggegevens zijn verdeeld in behandelepisodes. Per behandelepisode worden dossiergegevens (zijn bepaalde zaken ingevuld), verrichtingen (welke prestaties zijn geleverd) en meetinstrumenten (welke meetinstrumenten zijn toegepast) bijgehouden.

4. Verwerkingsverslag

4.1 Algemeen

Bij elke aanlevering zal direct terugkoppeling aan de praktijk plaatsvinden middels een verwerkingsverslag. De controles op aanlevering, ook wel validaties genoemd, bestaan uit twee soorten validaties, ieder met andere gevolgen. Over al deze validaties wordt gerapporteerd in het verwerkingsverslag. De twee soorten validaties zijn: 

 • Bestandsvalidaties. Wanneer deze validaties fouten ontdekken, wordt het gehele bestand niet verder verwerkt. 

Waarschuwingen. Deze validaties geven de fysiotherapeut een waarschuwing via het verwerkingsverslag. De waarschuwing geeft aan dat het betreffende veld een fout bevat. Dit heeft geen gevolgen voor de opslag van de behandelepisode in zijn geheel, maar kan wel betekenen dat wij het betreffende veld niet verder kunnen verwerken. Dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van de data in verschillende rapportages.

4.2 Bestandsvalidaties

De volgende bestandsvalidaties leiden ertoe dat de rest van het bestand niet verder wordt gevalideerd. De aanlevering wordt niet verder verwerkt. In het verwerkingsverslag worden in dit geval één of meerdere van onderstaande foutmeldingen weergegeven. Foutmeldingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd.  

 • PraktijkId is verplicht. 
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 •  SWLeverancier is verplicht. 
 • SWLeverancier {0} komt niet voor in codelijst COD805. 
 • Postcode is verplicht (LDF007). 
 • Postcode {0} is geen geldige Postcode (LDF007). Een geldige postcode is 1234AB. 
 • VersieNr is verplicht. 
 • VersieNr {0} is te lang, maximum is 10 posities. 
 • Huisnummer is verplicht. 
 • Huisnummer {0} is te lang, maximum is 15 posities. 
 • KvK nummer is verplicht. 
 • Kvknummer {0} is niet toegestaan, een kvknummer is 7 of 8 cijfers. 
 • SpecificatieNummer is verplicht. 
 • NExclusie is verplicht. 
 • De Aanmaakdatum van het bestand ontbreekt. Dit is een verplicht onderdeel van de aanlevering. 
 • Het formaat van de Aanmaakdatum van het bestand is ongeldig. Een geldig formaat is jjjj.mm.dd. 

4.3 Waarschuwingen

De volgende validaties geven wel een foutmelding, maar de behandelepisodes worden verder wel gevalideerd en voor zover mogelijk verwerkt. Deze validaties kunnen dan ook als waarschuwing worden omschreven. Waarschuwingen hebben betrekking tot de validaties op patiëntgegevens, behandelepisodes, meetinstrumenten en verrichtingen. Waarschuwingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe de praktijk deze controle kan uitvoeren. 

Validaties op Patiënt: 

 • Geen geldig PatientId, een PatientId is groter dan 0. 
 • Geen geldig geslacht, geldige waarden zijn 0, 1, 2 of 9. 
 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 
 • Zorgverzekeraarscode komt niet voor op codelijst Zorgverzekeraarscode. 

Validaties op BehandelEpisode: 

 • Geen geldige BehandelEpisodeid. Een geldige BehandelEpisodeid is groter dan 0. 
 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht. 
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers. 
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst. 
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst. 
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumEindevaluatie. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • ZZP code komt niet voor op codelijst COD163-CIZ. 
 • RedenEindeZorg code komt niet voor op codelijst COD217-VEK1.
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03. 
 • Geen geldige code voor DTFVerwijzing. Geldige waarden zijn 1, 2. 
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O. 
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar. 
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers. 
 • De ConclusieScreening is ongeldig. Geldige waarden zijn P (Pluis), NP (niet pluis) en NV (niet vastgelegd).
 • De IndicatieFysiotherapie is ongeldig. Geldige waarden zijn J (ja), N (nee) en NV (niet vastgelegd). 

Validaties op Meetinstrument: 

 • Meetinstrument code komt niet voor in de specificaties en ook niet op de codelijst FY060202. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer aanwezig. Een correct Versienummer is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer en Response aanwezig. Een correct Versienummer en Response zijn verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumAfname. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • {0} is geen geldige datum voor DatumAfname. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • BehandelaarId is verplicht. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Itemsequentie mag niet negatief zijn. 
 • Itemsequentie bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore moet een waarde hebben. 
 • Antwoordscore bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten. 
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen. 

Validaties op Verrichting: 

 • BehandelaarId is verplicht. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • DatumVerrichting is verplicht. 
 • Geen geldige datum formaat voor DatumVerrichting. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • Geen geldige DatumVerrichting. 
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Geen geldige code voor NZADBCDOT. 
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.

5. Interpretatie en controle verwerkingsverslag

5.1 Standaard vereiste instellingen

Een afgekeurde aanlevering of een onvolledige aanlevering aan het LDF kan verklaard worden op basis van een foutief of niet aangemaakte instelling in de configuratie. Om een koppeling te kunnen maken met MediQuest dient de praktijk haar accountgegevens in de configuratie van FysioOne in te voeren bij “instellingen landelijke database fysiotherapie/ claudicationet”. U komt hier door te klikken op: Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > LDF. 

Hiernaast kan er op gebruikersniveau aangegeven worden of gebruikers van FysioOne data aan het LDF moeten aanleveren. Desbetreffende instellingen per gebruiker kunnen tevens gemaakt worden in de configuratie van FysioOne. Configuratie > Algemeen > Algemeen > Gebruikers > basisgegevens.. Selecteer desbetreffende gebruiker en geef bij de basisgegevens aan of de gegevens wel/niet aangeleverd moeten worden aan het LDF.  

Let op! Er zal altijd automatisch ingesteld staan dat een gebruiker WEL gegevens aanlevert aan het LDF. Indien dit niet gewenst is dient u dit onderwerp aan te vinken. 

Opt-in principe 

Een andere veel voorkomende verklaring voor een verschil in de data van het LDF dashboard en de handelingen in FysioOne kan verklaard worden door het Opt-in principe. Indien de patiënt geen toestemming geeft voor het uitwisselen van data en de therapeut dit aanvinkt in het dossier bij het behandelplan dan worden deze gegevens niet uitgewisseld.

5.2 Bestandsvalidaties

In hoofdstuk 4.1 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen indien er bij de bestandsvalidaties de volgende foutmeldingen naar voren komen:

 • PraktijkId is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen praktijkId is ingevuld in de configuratie. Dit betekent dat de AGB code van de praktijk niet ingevuld is. Deze controle kunt u uitvoeren bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Het PraktijkId wordt afgewezen aangezien de ingevoerde Praktijk AGB code niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde PraktijkId in de configuratie. Dit kunt u controleren bij bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO.
 • KvK nummer is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen KvK nummer is ingevuld in de configuratie. Dit kunt u controleren bij configuratie > algemeen > basisgegevens van de praktijk.

 • Kvk nummer {0} is niet toegestaan, een KvK nummer is 7 of 8 cijfers
  Het KvK nummer wordt afgewezen aangezien het KvK nummer niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde KvK nummer in de configuratie. 

5.3 Waarschuwingen

In hoofdstuk 4.2 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen. 

5.4 Waarschuwingen: Validaties op Patiënt: 
 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 

Bovenstaande meldingen geven aan dat er geen geboortedatum is ingevuld bij de patiënt of dat het geboortejaar van de patiënt niet klopt. U kunt een controle op de geboortedatum uitvoeren bij de basisinfo van de patiënt. 

5.5 Waarschuwingen: Validaties op Behandel Episode: 
 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht.
  Er is nog geen Locatie Pathologie Code geselecteerd in de episode. Selecteer minstens 1 Locatie Pathologie Code in bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.  
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers.
  Er is geen geldige diagnosecode ingevoerd in de episode. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.  
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.1+2) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.  
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.3+4) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.  
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002.
  De code komt niet overeen met de codelijst FY031002. Controleer of de codes op correcte wijze zijn ingevoerd in de configuratie. U gaat naar configuratie > patiëntendossier > beloop. U ziet daar de beschikbare drop-down keuzes voor de rubriek beloop in het anamnese formulier. In de tweede kolom ziet u een code. Deze code dient overeen te komen met de LDF codering voor een correcte aanlevering aan het LDF.  
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03.
  De AGB code van de arts/verwijzer is niet correct en dient te beginnen met 01 of 03. Controleer de AGB code via Adresboek > Zorgmail adresboek > Selecteer desbetreffende verwijzer. 
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O.
  Controleer de codes voor eindresultaat behaald in de configuratie van FysioOne. De controle kunt u uitvoeren bij: Configuratie > Patiëntendossier > Algemeen > Resultaat behaald. Geldige codes zijn als volgt: J (Behandeldoel is behaald), D (Behandeldoel is gedeeltelijk behaald), N (Behandeldoel is niet behaald), NV (Niet vastgelegd) en O (Onbekend of behandeldoel is behaald).  
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.

5.6 Waarschuwingen: Validaties op Meetinstrument:
 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties.
  Het meetinstrument is niet of deels ingevuld. Controleer de volledigheid van het meetinstrument in desbetreffende episode.  
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Antwoordscore moet een waarde hebben
  In het meetinstrument is bij een vraag geen antwoord geselecteerd of waarde ingevoerd. Indien er een waarde mist krijgt u een waarschuwing. Controleer bij het meetinstrument welke waarde nog niet is ingevuld.  
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die meer maximaal 2 cijfers achter de komma hoort te bevatten. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode. 
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die tussen 0 en 1 hoort te liggen. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode.

5.7 Waarschuwingen: Validaties op Verrichting:
 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304.
  De prestatiecode die aan het dossier is gekoppeld komt niet voor op de codelijst PM304. Gebruik hier een geldige prestatiecode. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie. 
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.
  Controleer de Code Soort Indicatie (CSI) fysiotherapie in desbetreffende episode van de patiënt en wijzig deze naar de juiste code.

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht