Handleiding
terug naar overzicht

Inhoudsopgave

1. Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

1.1 Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

In de Landelijke Database Fysiotherapie verzamelt het KNGF data over fysiotherapie. Elke maand delen ruim 1.600 fysiotherapiepraktijken hun data met de LDF.  De data kun je zelf gebruiken om bijvoorbeeld behandelresultaten van je eigen praktijk te analyseren.

Voor het KNGF is deze data belangrijk als basis voor wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en de positionering van de fysiotherapie. Zo werken we samen aan de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
ldf@kngf.nl
033-4672929
https://www.kngf.nl/ldf

1.2 Aanmelding Landelijke Database Fysiotherapie

Om data aan te leveren aan de Landelijke Database Fysiotherapie dient u zich aan te melden. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de website van het KNGF.

2. Het proces van aanlevering en verwerking van data

2.1 Proces datalevering aan de LDF

Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 3 maanden actief zijn geweest. Het EPD stuurt de behandelepisodes middels een XML-bericht naar de KNGF webservice van MediQuest. De webservice controleert de aanlevering op juistheid en volledigheid. De webservice stuurt de resultaten van deze validatie via een XML-bericht terug naar de praktijk. Dit XML-bericht wordt het verwerkingsverslag genoemd. 

Het verwerkingsverslag geeft aan of de webservice inconsistenties (afgekeurde velden) in de aangeleverde behandelepisodes heeft geconstateerd. Indien het verwerkingsverslag inconsistenties aangeeft, kan de praktijk de inconsistenties corrigeren en het verzamelproces handmatig opnieuw starten. Indien het verwerkingsverslag een correcte aanlevering aangeeft, pauzeert hier het proces totdat de praktijk de volgende maandelijkse aanlevering start. 

Zowel aanleveringen die volledig correct zijn bevonden, als aanleveringen waarin inconsistenties zijn geconstateerd (afgekeurde velden in het verwerkingsverslag), worden verwerkt en in de LDF geïntegreerd met reeds aanwezige behandelepisodes. De LDF stelt vanuit de verzamelde behandelepisodes van verschillende praktijken diverse rapportages beschikbaar. 

2.2 Welke behandelepisodes worden meegestuurd?

De inclusie van behandelepisodes in de maandelijkse levering wordt door 2 aspecten bepaald: de recente activiteit binnen een behandelepisode en de toestemming die de patiënt heeft gegeven voor het doorsturen van zijn of haar gegevens naar de LDF.

2.2.1 Recente activiteit

Welke behandelepisodes worden meegestuurd, en welk deel van deze behandelepisodes wordt meegestuurd, is een vaste instelling in het EPD. Wanneer een praktijk een aanlevering klaarzet worden de mee te sturen behandelepisodes als volgt geselecteerd: 

      Alle behandelepisodes die in de voorgaande 3 kalendermaanden een verandering hebben ondergaan in één van de volgens specificatie aan te leveren velden. Het gaat hierbij om hele maanden. 

o  Aanlever maand april: Aangeleverde bestand bevat episodes uit jan-feb-mrt; 

o  Aanlever maand mei: Aangeleverde bestand bevat episodes uit feb-mrt-apr; 

o  Aanlever maand juni: Aangeleverde bestand bevat episodes uit mrt-apr-mei. 

      Van deze behandelepisodes worden niet alleen de mutaties uit die periode van 3 maanden meegestuurd, maar de gehele behandelepisode voor zover dit in het EPD geregistreerd staat. Het gaat daarbij dus om de hele historie, zoals op het moment van aanlevering in het EPD aanwezig.

o  Voorbeeld: Als op 26 maart 2017 wordt aangeleverd, dan worden alle behandelepisodes geselecteerd die in de periode 1-dec-2016 tot 28-februari-2017 een mutatie hebben ondergaan in één van de volgens specificaties 7.0 aan te leveren velden. Hiervan worden de volledige behandelepisodes meegestuurd. 

Uit deze initiële selectie worden de behandelepisodes van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het meesturen van de data verwijderd.De behandelepisodes die overblijven worden geïncludeerd in de levering. In het in de XML op te nemen veld NExclusie stuurt het EPD mee hoeveel behandelepisodes op grond van het niet geven van toestemming van de patiënt zijn geëxcludeerd voor aanlevering. 

2.2.2 Toestemming van de patiënt

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor het exporteren van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. 

Dit betekent dat alleen behandelepisodes van patiënten, voor wie in het dossier door de praktijk is ingevuld dat deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor versturing van de gegevens aan de LDF, mogen worden geïncludeerd in de levering.

2.2.3 Overige specificaties m.b.t. de eenheid van aanlevering

Een XML bericht bestaat uit Bestandsgegevens (gegevens over de praktijklocatie, de gebruikte software, etc.) en zorggegevens. Zorggegevens zijn verdeeld in behandelepisodes. Per behandelepisode worden dossiergegevens (zijn bepaalde zaken ingevuld), verrichtingen (welke prestaties zijn geleverd) en meetinstrumenten (welke meetinstrumenten zijn toegepast) bijgehouden.

Op de website van het KNGF vindt u een overzicht van de gegevens welke volgens specificaties 8.0 worden aangeleverd.

3. Configuratie instellingen SpotOnMedics FysioOne

3.1 Instellen koppeling met MediQuest (LDF)

Per aangemelde praktijk op de LDF Inlogportaal verstrekt MediQuest, aan de contactpersoon van de praktijk, koppelgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om een XML bestand bij MediQuest aan te kunnen leveren voor de Landelijke Database Fysiotherapie. 

Om een koppeling te kunnen maken met MediQuest dient de praktijk haar accountgegevens in de configuratie van FysioOne in te voeren bij “instellingen landelijke database fysiotherapie/ claudicationet”. U komt hier door te klikken op: Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > LDF. 

Door op het groene plusje te klikken kunt u een configuratie koppeling activeren.

Vervolgens selecteert u het bedrijf, het gewenste schema (manueel insturen (handmatig) of maandelijks (automatisch), de startdatum en de accountgegevens welke u van Mediquest heeft ontvangen. Vervolgens klikt u op ‘toevoegen’. Nadat u op ‘toevoegen’ heeft geklikt ziet u de aanlevering terugkomen bij ‘configuraties’.

Indien u op een later moment wenst om een bestaande configuratie aan te passen kunt u klikken op het ‘bewerken’ icoon welke voor de regel wordt getoond.

Daarnaast is het mogelijk om voor eenzelfde bedrijf meerdere aanlever configuraties in te stellen. Dit kan relevant zijn indien u wenst om naast het automatisch aanlever schema ook handmatig aan te kunnen leveren.

Bij ‘Validaties’ vindt een controle plaats op BIG nummer en AGB nummer per therapeut. In het overzicht worden alle therapeuten opgenomen waarbij op gebruikersniveau is aangeven dat ze ‘Therapeut/behandelaar ‘ zijn.

 

3.2 Gebruikersinstellingen

Op gebruikersniveau wordt aangegeven of gebruikers van FysioOne data aan het LDF moeten aanleveren.

Desbetreffende instellingen per gebruiker kunnen gemaakt worden in de configuratie van FysioOne. Configuratie > Algemeen > Algemeen > Gebruikers > basisgegevens. Selecteer desbetreffende gebruiker en geef bij de basisgegevens aan of de gegevens wel/niet aangeleverd moeten worden aan het LDF.

Let op! Er zal altijd automatisch ingesteld staan dat een gebruiker NIET gegevens aanlevert aan het LDF. Indien dit niet gewenst is dient u het vinkje te selecteren.

3.3 Overige basis gegevens invullen

Controleren praktijkadres gegevens
Controleer of de juiste adresgegevens zijn ingevoerd via de optie ‘configuratie-algemeen-basisgegevens’. Het KVK-nummer is verplicht voor deze aanlevering.

Registratienummers medewerkers
Bij alle medewerkers waarvoor gegevens worden aangeleverd is de AGB code verplicht voor de aanlevering.
Controleer bij alle medewerkers of de AGB code is ingevuld via de optie “Configuratie-Algemeen – Gebruikers”. Per gebruiker kunt u onder de tab “Registratie” de AGB code vastleggen.

Codering in patiëntendossier
Codelijst: Resultaat behaald
Bij de eindevaluatie kiest u een code die aangeeſt in welke mate het behandeldoel is bereikt. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.

De codelijst is te vinden onder de optie ‘configuratie-patiëntdossier-resultaat behaald’.

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven.

Codelijst: Verwacht herstel
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in welke mate herstel verwacht mag worden. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-verwacht herstel”

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. Het percentage kunt u laten staan, omdat bij de aanlevering daadwerkelijk alleen naar de code wordt gekeken.

Indien de code nog niet in de lijst is aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om middels het groene + teken een nieuwe code aan te maken.

Codelijst: Beloop
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in hoe het beloop van de functioneringsproblemen is geweest. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-algemeen”

3.4 Aanleveren LDF gegevens

U kunt via de knop patiëntdossier – LDF uw gegevens aanleveren. Let op: zoals in hoofdstuk 3.1 aangegeven dient u bij de eerste keer aanlevering handmatig de gegevens in te sturen, door op de knop ‘insturen’ te klikken. Vanaf de volgende keer worden in de eerste week van de volgende maand de gegevens automatisch ingestuurd.

In het overzicht “aanleveren bij Landelijke Databases” kunt u zien voor welk bedrijf(en) de LDF aanlevering is ingesteld. Wanneer u kiest voor ‘Toon historische configuraties’ dan kunt u eerdere aanleveringen voor historische configuraties raadplegen.

Indien u heeft ingesteld dat er automatisch dat aangeleverd dien te worden dan gebeurd dit telkens op de eerste van de maand. U hoeft hiervoor dus zelf geen handelingen uit te voeren. Indien u heeft ingesteld om handmatig de aanleveringen uit te voeren kunt u op deze pagina op het groene plus icoon klikken voor de configuratie waarvoor u data wenst in te sturen. Dit icoon wordt enkel getoond op het moment dat bij ‘schema type’ gekozen is voor ‘manueel insturen’.

Vervolgens kunt u bij ‘toevoegen aanlevering’ de gewenste periode selecteren en klikt u op ‘toevoegen’. De zojuist toegevoegde aanlevering ziet u vervolgens terugkomen bij ‘aanleveringen’.

Bij ‘aanleveringen’ ziet u een overzicht van de eerdere aanleveringen per configuratie. Wanneer u op het vergrootglas icoon klikt dan kunt u het verwerkingsverslag raadplegen mits deze al beschikbaar is. U kunt de aanleveringen per configuratie filteren door bij ‘configuratie’ de radio button te selecteren.

Op de aanlever pagina voor LDF vindt daarnaast nog een validatie plaats op therapeut niveau. Deze validatie wordt enkel getoond op het moment dat er op gebruikersniveau fouten worden geconstateerd op basis van de BIG en/of AGB code.

 

4. Verwerkingsverslag

4.1 Algemeen

Bij elke aanlevering zal terugkoppeling aan de praktijk plaatsvinden middels een verwerkingsverslag. De controles op aanlevering, ook wel validaties genoemd, bestaan uit twee soorten validaties, ieder met andere gevolgen. Over al deze validaties wordt gerapporteerd in het verwerkingsverslag. De twee soorten validaties zijn: 

 • Bestandsvalidaties. Wanneer deze validaties fouten ontdekken, wordt het gehele bestand niet verder verwerkt. 

Waarschuwingen. Deze validaties geven de fysiotherapeut een waarschuwing via het verwerkingsverslag. De waarschuwing geeft aan dat het betreffende veld een fout bevat. Dit heeft geen gevolgen voor de opslag van de behandelepisode in zijn geheel, maar kan wel betekenen dat wij het betreffende veld niet verder kunnen verwerken. Dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van de data in verschillende rapportages.

4.2 Bestandsvalidaties

De volgende bestandsvalidaties leiden ertoe dat de rest van het bestand niet verder wordt gevalideerd. De aanlevering wordt niet verder verwerkt. In het verwerkingsverslag worden in dit geval één of meerdere van onderstaande foutmeldingen weergegeven. Foutmeldingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd.  

 • PraktijkId is verplicht. 
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 •  SWLeverancier is verplicht. 
 • SWLeverancier {0} komt niet voor in codelijst COD805. 
 • Postcode is verplicht (LDF007). 
 • Postcode {0} is geen geldige Postcode (LDF007). Een geldige postcode is 1234AB. 
 • VersieNr is verplicht. 
 • VersieNr {0} is te lang, maximum is 10 posities. 
 • Huisnummer is verplicht. 
 • Huisnummer {0} is te lang, maximum is 15 posities. 
 • KvK nummer is verplicht. 
 • Kvknummer {0} is niet toegestaan, een kvknummer is 7 of 8 cijfers. 
 • SpecificatieNummer is verplicht. 
 • NExclusie is verplicht. 
 • De Aanmaakdatum van het bestand ontbreekt. Dit is een verplicht onderdeel van de aanlevering. 
 • Het formaat van de Aanmaakdatum van het bestand is ongeldig. Een geldig formaat is jjjj.mm.dd. 

4.3 Waarschuwingen

De volgende validaties geven wel een foutmelding, maar de behandelepisodes worden verder wel gevalideerd en voor zover mogelijk verwerkt. Deze validaties kunnen dan ook als waarschuwing worden omschreven. Waarschuwingen hebben betrekking tot de validaties op patiëntgegevens, behandelepisodes, meetinstrumenten en verrichtingen. Waarschuwingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe de praktijk deze controle kan uitvoeren. 

Validaties op Patiënt: 

 • Geen geldig PatientId, een PatientId is groter dan 0. 
 • Geen geldig geslacht, geldige waarden zijn 0, 1, 2 of 9. 
 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 
 • Zorgverzekeraarscode komt niet voor op codelijst Zorgverzekeraarscode. 

Validaties op BehandelEpisode: 

 • Geen geldige BehandelEpisodeid. Een geldige BehandelEpisodeid is groter dan 0. 
 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht. 
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers. 
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst. 
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst. 
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumEindevaluatie. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • ZZP code komt niet voor op codelijst COD163-CIZ. 
 • RedenEindeZorg code komt niet voor op codelijst COD217-VEK1.
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03. 
 • Geen geldige code voor DTFVerwijzing. Geldige waarden zijn 1, 2. 
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O. 
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar. 
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers. 
 • De ConclusieScreening is ongeldig. Geldige waarden zijn P (Pluis), NP (niet pluis) en NV (niet vastgelegd).
 • De IndicatieFysiotherapie is ongeldig. Geldige waarden zijn J (ja), N (nee) en NV (niet vastgelegd). 

Validaties op Meetinstrument: 

 • Meetinstrument code komt niet voor in de specificaties en ook niet op de codelijst FY060202. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer aanwezig. Een correct Versienummer is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer en Response aanwezig. Een correct Versienummer en Response zijn verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumAfname. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • {0} is geen geldige datum voor DatumAfname. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • BehandelaarId is verplicht. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Itemsequentie mag niet negatief zijn. 
 • Itemsequentie bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore moet een waarde hebben. 
 • Antwoordscore bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten. 
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen. 

Validaties op Verrichting: 

 • BehandelaarId is verplicht. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • DatumVerrichting is verplicht. 
 • Geen geldige datum formaat voor DatumVerrichting. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • Geen geldige DatumVerrichting. 
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Geen geldige code voor NZADBCDOT. 
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.

5. Interpretatie en controle verwerkingsverslag

5.1 Bestandsvalidaties

In hoofdstuk 4.2 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen indien er bij de bestandsvalidaties de volgende foutmeldingen naar voren komen:

 • PraktijkId is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen praktijkId is ingevuld in de configuratie. Dit betekent dat de AGB code van de praktijk niet ingevuld is. Deze controle kunt u uitvoeren bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Het PraktijkId wordt afgewezen aangezien de ingevoerde Praktijk AGB code niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde PraktijkId in de configuratie. Dit kunt u controleren bij bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO.
 • KvK nummer is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen KvK nummer is ingevuld in de configuratie. Dit kunt u controleren bij configuratie > algemeen > basisgegevens van de praktijk.

 • Kvk nummer {0} is niet toegestaan, een KvK nummer is 7 of 8 cijfers
  Het KvK nummer wordt afgewezen aangezien het KvK nummer niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde KvK nummer in de configuratie. 

5.2 Waarschuwingen: Validaties op Patiënt: 

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 

Bovenstaande meldingen geven aan dat er geen geboortedatum is ingevuld bij de patiënt of dat het geboortejaar van de patiënt niet klopt. U kunt een controle op de geboortedatum uitvoeren bij de basisinfo van de patiënt. 

5.3 Waarschuwingen: Validaties op Behandel Episode: 

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht.
  Er is nog geen Locatie Pathologie Code geselecteerd in de episode. Selecteer minstens 1 Locatie Pathologie Code in bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers.
  Er is geen geldige diagnosecode ingevoerd in de episode. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.1+2) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.3+4) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002.
  De code komt niet overeen met de codelijst FY031002. Controleer of de codes op correcte wijze zijn ingevoerd in de configuratie. U gaat naar configuratie > patiëntendossier > beloop. U ziet daar de beschikbare drop-down keuzes voor de rubriek beloop in het anamnese formulier. In de tweede kolom ziet u een code. Deze code dient overeen te komen met de LDF codering voor een correcte aanlevering aan het LDF.
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03.
  De AGB code van de arts/verwijzer is niet correct en dient te beginnen met 01 of 03. Controleer de AGB code via Adresboek > Zorgmail adresboek > Selecteer desbetreffende verwijzer.
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O.
  Controleer de codes voor eindresultaat behaald in de configuratie van FysioOne. De controle kunt u uitvoeren bij: Configuratie > Patiëntendossier > Algemeen > Resultaat behaald. Geldige codes zijn als volgt: J (Behandeldoel is behaald), D (Behandeldoel is gedeeltelijk behaald), N (Behandeldoel is niet behaald), NV (Niet vastgelegd) en O (Onbekend of behandeldoel is behaald).
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.

5.4 Waarschuwingen: Validaties op Meetinstrument:

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties.
  Het meetinstrument is niet of deels ingevuld. Controleer de volledigheid van het meetinstrument in desbetreffende episode.
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Antwoordscore moet een waarde hebben
  In het meetinstrument is bij een vraag geen antwoord geselecteerd of waarde ingevoerd. Indien er een waarde mist krijgt u een waarschuwing. Controleer bij het meetinstrument welke waarde nog niet is ingevuld.
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die meer maximaal 2 cijfers achter de komma hoort te bevatten. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode.
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die tussen 0 en 1 hoort te liggen. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode.

5.5 Waarschuwingen: Validaties op Verrichting:

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304.
  De prestatiecode die aan het dossier is gekoppeld komt niet voor op de codelijst PM304. Gebruik hier een geldige prestatiecode.
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.
  Controleer de Code Soort Indicatie (CSI) fysiotherapie in desbetreffende episode van de patiënt en wijzig deze naar de juiste code.

6. Succes met de implementatie

6.1 Hulp nodig?

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

 

Contactgegevens:

SpotOnMedics Klant Contact Center

T: 088 6600 800

E: support@SpotOnMedics.nl

Handleiding Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

Laatst gewijzigd door: Lindsey Steenman-Tol op 12-05-2023 - 11:36:01
 • LDF / LDK / LDO
 • SpotOnMedics FysioOne

Introductie

Dank voor het raadplegen van deze handleiding. Wij wensen u veel lees- & werkplezier met FysioOne toe. In deze handleiding gaan we in op de koppeling met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF).

Mochten er naar aanleiding van het lezen van deze handleiding toch nog vragen zijn dan staat onze Klantcontact professionals u graag te woord.

Inhoudsopgave

1. Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

1.1 Landelijke Database Fysiotherapie (LDF)

In de Landelijke Database Fysiotherapie verzamelt het KNGF data over fysiotherapie. Elke maand delen ruim 1.600 fysiotherapiepraktijken hun data met de LDF.  De data kun je zelf gebruiken om bijvoorbeeld behandelresultaten van je eigen praktijk te analyseren.

Voor het KNGF is deze data belangrijk als basis voor wetenschappelijk onderzoek, belangenbehartiging en de positionering van de fysiotherapie. Zo werken we samen aan de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg.

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
ldf@kngf.nl
033-4672929
https://www.kngf.nl/ldf

1.2 Aanmelding Landelijke Database Fysiotherapie

Om data aan te leveren aan de Landelijke Database Fysiotherapie dient u zich aan te melden. Hiervoor willen we u graag verwijzen naar de website van het KNGF.

2. Het proces van aanlevering en verwerking van data

2.1 Proces datalevering aan de LDF

Maandelijks start de praktijk het proces waarmee het EPD de behandelepisodes verzamelt die in de afgelopen 3 maanden actief zijn geweest. Het EPD stuurt de behandelepisodes middels een XML-bericht naar de KNGF webservice van MediQuest. De webservice controleert de aanlevering op juistheid en volledigheid. De webservice stuurt de resultaten van deze validatie via een XML-bericht terug naar de praktijk. Dit XML-bericht wordt het verwerkingsverslag genoemd. 

Het verwerkingsverslag geeft aan of de webservice inconsistenties (afgekeurde velden) in de aangeleverde behandelepisodes heeft geconstateerd. Indien het verwerkingsverslag inconsistenties aangeeft, kan de praktijk de inconsistenties corrigeren en het verzamelproces handmatig opnieuw starten. Indien het verwerkingsverslag een correcte aanlevering aangeeft, pauzeert hier het proces totdat de praktijk de volgende maandelijkse aanlevering start. 

Zowel aanleveringen die volledig correct zijn bevonden, als aanleveringen waarin inconsistenties zijn geconstateerd (afgekeurde velden in het verwerkingsverslag), worden verwerkt en in de LDF geïntegreerd met reeds aanwezige behandelepisodes. De LDF stelt vanuit de verzamelde behandelepisodes van verschillende praktijken diverse rapportages beschikbaar. 

2.2 Welke behandelepisodes worden meegestuurd?

De inclusie van behandelepisodes in de maandelijkse levering wordt door 2 aspecten bepaald: de recente activiteit binnen een behandelepisode en de toestemming die de patiënt heeft gegeven voor het doorsturen van zijn of haar gegevens naar de LDF.

2.2.1 Recente activiteit

Welke behandelepisodes worden meegestuurd, en welk deel van deze behandelepisodes wordt meegestuurd, is een vaste instelling in het EPD. Wanneer een praktijk een aanlevering klaarzet worden de mee te sturen behandelepisodes als volgt geselecteerd: 

      Alle behandelepisodes die in de voorgaande 3 kalendermaanden een verandering hebben ondergaan in één van de volgens specificatie aan te leveren velden. Het gaat hierbij om hele maanden. 

o  Aanlever maand april: Aangeleverde bestand bevat episodes uit jan-feb-mrt; 

o  Aanlever maand mei: Aangeleverde bestand bevat episodes uit feb-mrt-apr; 

o  Aanlever maand juni: Aangeleverde bestand bevat episodes uit mrt-apr-mei. 

      Van deze behandelepisodes worden niet alleen de mutaties uit die periode van 3 maanden meegestuurd, maar de gehele behandelepisode voor zover dit in het EPD geregistreerd staat. Het gaat daarbij dus om de hele historie, zoals op het moment van aanlevering in het EPD aanwezig.

o  Voorbeeld: Als op 26 maart 2017 wordt aangeleverd, dan worden alle behandelepisodes geselecteerd die in de periode 1-dec-2016 tot 28-februari-2017 een mutatie hebben ondergaan in één van de volgens specificaties 7.0 aan te leveren velden. Hiervan worden de volledige behandelepisodes meegestuurd. 

Uit deze initiële selectie worden de behandelepisodes van patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor het meesturen van de data verwijderd.De behandelepisodes die overblijven worden geïncludeerd in de levering. In het in de XML op te nemen veld NExclusie stuurt het EPD mee hoeveel behandelepisodes op grond van het niet geven van toestemming van de patiënt zijn geëxcludeerd voor aanlevering. 

2.2.2 Toestemming van de patiënt

Met ingang van 1 januari 2016 moeten alle patiënten uitdrukkelijk toestemming geven voor het exporteren van hun gegevens vanuit het EPD naar de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Hiervoor geldt het zogenaamde Opt-In principe. Deze maatregel is genomen in verband met de aanscherping van de privacywetgeving. 

Dit betekent dat alleen behandelepisodes van patiënten, voor wie in het dossier door de praktijk is ingevuld dat deze uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven voor versturing van de gegevens aan de LDF, mogen worden geïncludeerd in de levering.

2.2.3 Overige specificaties m.b.t. de eenheid van aanlevering

Een XML bericht bestaat uit Bestandsgegevens (gegevens over de praktijklocatie, de gebruikte software, etc.) en zorggegevens. Zorggegevens zijn verdeeld in behandelepisodes. Per behandelepisode worden dossiergegevens (zijn bepaalde zaken ingevuld), verrichtingen (welke prestaties zijn geleverd) en meetinstrumenten (welke meetinstrumenten zijn toegepast) bijgehouden.

Op de website van het KNGF vindt u een overzicht van de gegevens welke volgens specificaties 8.0 worden aangeleverd.

3. Configuratie instellingen SpotOnMedics FysioOne

3.1 Instellen koppeling met MediQuest (LDF)

Per aangemelde praktijk op de LDF Inlogportaal verstrekt MediQuest, aan de contactpersoon van de praktijk, koppelgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om een XML bestand bij MediQuest aan te kunnen leveren voor de Landelijke Database Fysiotherapie. 

Om een koppeling te kunnen maken met MediQuest dient de praktijk haar accountgegevens in de configuratie van FysioOne in te voeren bij “instellingen landelijke database fysiotherapie/ claudicationet”. U komt hier door te klikken op: Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > LDF. 

Door op het groene plusje te klikken kunt u een configuratie koppeling activeren.

Vervolgens selecteert u het bedrijf, het gewenste schema (manueel insturen (handmatig) of maandelijks (automatisch), de startdatum en de accountgegevens welke u van Mediquest heeft ontvangen. Vervolgens klikt u op ‘toevoegen’. Nadat u op ‘toevoegen’ heeft geklikt ziet u de aanlevering terugkomen bij ‘configuraties’.

Indien u op een later moment wenst om een bestaande configuratie aan te passen kunt u klikken op het ‘bewerken’ icoon welke voor de regel wordt getoond.

Daarnaast is het mogelijk om voor eenzelfde bedrijf meerdere aanlever configuraties in te stellen. Dit kan relevant zijn indien u wenst om naast het automatisch aanlever schema ook handmatig aan te kunnen leveren.

Bij ‘Validaties’ vindt een controle plaats op BIG nummer en AGB nummer per therapeut. In het overzicht worden alle therapeuten opgenomen waarbij op gebruikersniveau is aangeven dat ze ‘Therapeut/behandelaar ‘ zijn.

 

3.2 Gebruikersinstellingen

Op gebruikersniveau wordt aangegeven of gebruikers van FysioOne data aan het LDF moeten aanleveren.

Desbetreffende instellingen per gebruiker kunnen gemaakt worden in de configuratie van FysioOne. Configuratie > Algemeen > Algemeen > Gebruikers > basisgegevens. Selecteer desbetreffende gebruiker en geef bij de basisgegevens aan of de gegevens wel/niet aangeleverd moeten worden aan het LDF.

Let op! Er zal altijd automatisch ingesteld staan dat een gebruiker NIET gegevens aanlevert aan het LDF. Indien dit niet gewenst is dient u het vinkje te selecteren.

3.3 Overige basis gegevens invullen

Controleren praktijkadres gegevens
Controleer of de juiste adresgegevens zijn ingevoerd via de optie ‘configuratie-algemeen-basisgegevens’. Het KVK-nummer is verplicht voor deze aanlevering.

Registratienummers medewerkers
Bij alle medewerkers waarvoor gegevens worden aangeleverd is de AGB code verplicht voor de aanlevering.
Controleer bij alle medewerkers of de AGB code is ingevuld via de optie “Configuratie-Algemeen – Gebruikers”. Per gebruiker kunt u onder de tab “Registratie” de AGB code vastleggen.

Codering in patiëntendossier
Codelijst: Resultaat behaald
Bij de eindevaluatie kiest u een code die aangeeſt in welke mate het behandeldoel is bereikt. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.

De codelijst is te vinden onder de optie ‘configuratie-patiëntdossier-resultaat behaald’.

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven.

Codelijst: Verwacht herstel
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in welke mate herstel verwacht mag worden. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-verwacht herstel”

Let op: indien er al codes zijn aangemaakt in SOM, dan dient u de huidige codes aan te passen. U klikt op het kladblokje voor de code en past de code en omschrijving aan, zoals in bovenstaande afbeelding aangegeven. Het percentage kunt u laten staan, omdat bij de aanlevering daadwerkelijk alleen naar de code wordt gekeken.

Indien de code nog niet in de lijst is aangemaakt, dan heeft u de mogelijkheid om middels het groene + teken een nieuwe code aan te maken.

Codelijst: Beloop
Bij de anamnese kiest u een code die aangeeſt in hoe het beloop van de functioneringsproblemen is geweest. Deze code wordt meegegeven in de aanlevering voor de LDK. Onderstaand een overzicht van de geldende codes. Pas het overzicht in FysioOne hier op aan.
De code lijst is te vinden onder de optie “configuratie-patiëntdossier-algemeen”

3.4 Aanleveren LDF gegevens

U kunt via de knop patiëntdossier – LDF uw gegevens aanleveren. Let op: zoals in hoofdstuk 3.1 aangegeven dient u bij de eerste keer aanlevering handmatig de gegevens in te sturen, door op de knop ‘insturen’ te klikken. Vanaf de volgende keer worden in de eerste week van de volgende maand de gegevens automatisch ingestuurd.

In het overzicht “aanleveren bij Landelijke Databases” kunt u zien voor welk bedrijf(en) de LDF aanlevering is ingesteld. Wanneer u kiest voor ‘Toon historische configuraties’ dan kunt u eerdere aanleveringen voor historische configuraties raadplegen.

Indien u heeft ingesteld dat er automatisch dat aangeleverd dien te worden dan gebeurd dit telkens op de eerste van de maand. U hoeft hiervoor dus zelf geen handelingen uit te voeren. Indien u heeft ingesteld om handmatig de aanleveringen uit te voeren kunt u op deze pagina op het groene plus icoon klikken voor de configuratie waarvoor u data wenst in te sturen. Dit icoon wordt enkel getoond op het moment dat bij ‘schema type’ gekozen is voor ‘manueel insturen’.

Vervolgens kunt u bij ‘toevoegen aanlevering’ de gewenste periode selecteren en klikt u op ‘toevoegen’. De zojuist toegevoegde aanlevering ziet u vervolgens terugkomen bij ‘aanleveringen’.

Bij ‘aanleveringen’ ziet u een overzicht van de eerdere aanleveringen per configuratie. Wanneer u op het vergrootglas icoon klikt dan kunt u het verwerkingsverslag raadplegen mits deze al beschikbaar is. U kunt de aanleveringen per configuratie filteren door bij ‘configuratie’ de radio button te selecteren.

Op de aanlever pagina voor LDF vindt daarnaast nog een validatie plaats op therapeut niveau. Deze validatie wordt enkel getoond op het moment dat er op gebruikersniveau fouten worden geconstateerd op basis van de BIG en/of AGB code.

 

4. Verwerkingsverslag

4.1 Algemeen

Bij elke aanlevering zal terugkoppeling aan de praktijk plaatsvinden middels een verwerkingsverslag. De controles op aanlevering, ook wel validaties genoemd, bestaan uit twee soorten validaties, ieder met andere gevolgen. Over al deze validaties wordt gerapporteerd in het verwerkingsverslag. De twee soorten validaties zijn: 

 • Bestandsvalidaties. Wanneer deze validaties fouten ontdekken, wordt het gehele bestand niet verder verwerkt. 

Waarschuwingen. Deze validaties geven de fysiotherapeut een waarschuwing via het verwerkingsverslag. De waarschuwing geeft aan dat het betreffende veld een fout bevat. Dit heeft geen gevolgen voor de opslag van de behandelepisode in zijn geheel, maar kan wel betekenen dat wij het betreffende veld niet verder kunnen verwerken. Dit kan gevolgen hebben voor de verwerking van de data in verschillende rapportages.

4.2 Bestandsvalidaties

De volgende bestandsvalidaties leiden ertoe dat de rest van het bestand niet verder wordt gevalideerd. De aanlevering wordt niet verder verwerkt. In het verwerkingsverslag worden in dit geval één of meerdere van onderstaande foutmeldingen weergegeven. Foutmeldingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd.  

 • PraktijkId is verplicht. 
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 •  SWLeverancier is verplicht. 
 • SWLeverancier {0} komt niet voor in codelijst COD805. 
 • Postcode is verplicht (LDF007). 
 • Postcode {0} is geen geldige Postcode (LDF007). Een geldige postcode is 1234AB. 
 • VersieNr is verplicht. 
 • VersieNr {0} is te lang, maximum is 10 posities. 
 • Huisnummer is verplicht. 
 • Huisnummer {0} is te lang, maximum is 15 posities. 
 • KvK nummer is verplicht. 
 • Kvknummer {0} is niet toegestaan, een kvknummer is 7 of 8 cijfers. 
 • SpecificatieNummer is verplicht. 
 • NExclusie is verplicht. 
 • De Aanmaakdatum van het bestand ontbreekt. Dit is een verplicht onderdeel van de aanlevering. 
 • Het formaat van de Aanmaakdatum van het bestand is ongeldig. Een geldig formaat is jjjj.mm.dd. 

4.3 Waarschuwingen

De volgende validaties geven wel een foutmelding, maar de behandelepisodes worden verder wel gevalideerd en voor zover mogelijk verwerkt. Deze validaties kunnen dan ook als waarschuwing worden omschreven. Waarschuwingen hebben betrekking tot de validaties op patiëntgegevens, behandelepisodes, meetinstrumenten en verrichtingen. Waarschuwingen die de praktijk zelf kan controleren en kan aanpassen in het EPD zijn blauw gemarkeerd. In hoofdstuk 5 wordt aangegeven hoe de praktijk deze controle kan uitvoeren. 

Validaties op Patiënt: 

 • Geen geldig PatientId, een PatientId is groter dan 0. 
 • Geen geldig geslacht, geldige waarden zijn 0, 1, 2 of 9. 
 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 
 • Zorgverzekeraarscode komt niet voor op codelijst Zorgverzekeraarscode. 

Validaties op BehandelEpisode: 

 • Geen geldige BehandelEpisodeid. Een geldige BehandelEpisodeid is groter dan 0. 
 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht. 
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers. 
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst. 
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst. 
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumEindevaluatie. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • ZZP code komt niet voor op codelijst COD163-CIZ. 
 • RedenEindeZorg code komt niet voor op codelijst COD217-VEK1.
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03. 
 • Geen geldige code voor DTFVerwijzing. Geldige waarden zijn 1, 2. 
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O. 
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar. 
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers. 
 • De ConclusieScreening is ongeldig. Geldige waarden zijn P (Pluis), NP (niet pluis) en NV (niet vastgelegd).
 • De IndicatieFysiotherapie is ongeldig. Geldige waarden zijn J (ja), N (nee) en NV (niet vastgelegd). 

Validaties op Meetinstrument: 

 • Meetinstrument code komt niet voor in de specificaties en ook niet op de codelijst FY060202. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer aanwezig. Een correct Versienummer is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Voor dit meetinstrument is er geen (correct) Versienummer en Response aanwezig. Een correct Versienummer en Response zijn verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties. 
 • Geen geldig datum formaat voor DatumAfname. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • {0} is geen geldige datum voor DatumAfname. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • BehandelaarId is verplicht. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Itemsequentie mag niet negatief zijn. 
 • Itemsequentie bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore moet een waarde hebben. 
 • Antwoordscore bevat geen geldige waarde. 
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten. 
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen. 

Validaties op Verrichting: 

 • BehandelaarId is verplicht. 
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers. 
 • DatumVerrichting is verplicht. 
 • Geen geldige datum formaat voor DatumVerrichting. Een geldige datum is yyyy.mm.dd. 
 • Geen geldige DatumVerrichting. 
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304. 
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht. 
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers. 
 • Geen geldige code voor NZADBCDOT. 
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.

5. Interpretatie en controle verwerkingsverslag

5.1 Bestandsvalidaties

In hoofdstuk 4.2 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen indien er bij de bestandsvalidaties de volgende foutmeldingen naar voren komen:

 • PraktijkId is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen praktijkId is ingevuld in de configuratie. Dit betekent dat de AGB code van de praktijk niet ingevuld is. Deze controle kunt u uitvoeren bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO
 • PraktijkId ‘{0}’ is geen geldige AGBcode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Het PraktijkId wordt afgewezen aangezien de ingevoerde Praktijk AGB code niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde PraktijkId in de configuratie. Dit kunt u controleren bij bij Configuratie > Algemeen > Webservices en SSO > VECOZO.
 • KvK nummer is verplicht.
  De melding indiceert dat er geen KvK nummer is ingevuld in de configuratie. Dit kunt u controleren bij configuratie > algemeen > basisgegevens van de praktijk.

 • Kvk nummer {0} is niet toegestaan, een KvK nummer is 7 of 8 cijfers
  Het KvK nummer wordt afgewezen aangezien het KvK nummer niet bestaat uit 7 of 8 cijfers. Controleer het ingevoerde KvK nummer in de configuratie. 

5.2 Waarschuwingen: Validaties op Patiënt: 

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • Geboortejaar is verplicht. 
 • Geen geldig GeboorteJaar, een geboortejaar heeft 4 cijfers. 
 • Patiënt is te jong, minimum is 0 jaar. 
 • Patiënt is te oud, maximum is 115 jaar. 

Bovenstaande meldingen geven aan dat er geen geboortedatum is ingevuld bij de patiënt of dat het geboortejaar van de patiënt niet klopt. U kunt een controle op de geboortedatum uitvoeren bij de basisinfo van de patiënt. 

5.3 Waarschuwingen: Validaties op Behandel Episode: 

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • Minimaal 1 LocatiePathCode is verplicht.
  Er is nog geen Locatie Pathologie Code geselecteerd in de episode. Selecteer minstens 1 Locatie Pathologie Code in bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.
 • Geen geldige LocatiePathCode. Een geldige code bestaat uit 4 cijfers.
  Er is geen geldige diagnosecode ingevoerd in de episode. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject bij desbetreffende patiënt.
 • LocatieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.1+2) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.
 • PathologieCode komt niet voor op codelijst.
  De diagnosecode (pos.3+4) komen niet voor op de codelijst. Controleer de ingevoerde waarde bij details voor traject.
 • BeloopFunctioneringsProblemen code komt niet voor op codelijst FY031002.
  De code komt niet overeen met de codelijst FY031002. Controleer of de codes op correcte wijze zijn ingevoerd in de configuratie. U gaat naar configuratie > patiëntendossier > beloop. U ziet daar de beschikbare drop-down keuzes voor de rubriek beloop in het anamnese formulier. In de tweede kolom ziet u een code. Deze code dient overeen te komen met de LDF codering voor een correcte aanlevering aan het LDF.
 • Geen geldige code voor Verwijzer. Geldige waarden zijn 01, 03.
  De AGB code van de arts/verwijzer is niet correct en dient te beginnen met 01 of 03. Controleer de AGB code via Adresboek > Zorgmail adresboek > Selecteer desbetreffende verwijzer.
 • Geen geldige code voor EindresultaatBehaald. Geldige waarden zijn NV, J, N, D, O.
  Controleer de codes voor eindresultaat behaald in de configuratie van FysioOne. De controle kunt u uitvoeren bij: Configuratie > Patiëntendossier > Algemeen > Resultaat behaald. Geldige codes zijn als volgt: J (Behandeldoel is behaald), D (Behandeldoel is gedeeltelijk behaald), N (Behandeldoel is niet behaald), NV (Niet vastgelegd) en O (Onbekend of behandeldoel is behaald).
 • De HoofdbehandelaarBIG ontbreekt. Dit is het BIG-nummer van de verantwoordelijke behandelaar.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • De HoofdbehandelaarBIG is ongeldig. Een geldig BIG-nummer bestaat uit exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.

5.4 Waarschuwingen: Validaties op Meetinstrument:

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • Voor dit meetinstrument is er geen Response aanwezig. Response is verplicht bij een meetinstrument uit de specificaties.
  Het meetinstrument is niet of deels ingevuld. Controleer de volledigheid van het meetinstrument in desbetreffende episode.
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Antwoordscore moet een waarde hebben
  In het meetinstrument is bij een vraag geen antwoord geselecteerd of waarde ingevoerd. Indien er een waarde mist krijgt u een waarschuwing. Controleer bij het meetinstrument welke waarde nog niet is ingevuld.
 • Antwoordscore mag maximaal 2 cijfers achter de komma bevatten
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die meer maximaal 2 cijfers achter de komma hoort te bevatten. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode.
 • AntwoordScore moet tussen {0} en {1} liggen
  In het meetinstrument is een numerieke waarde opgegeven die tussen 0 en 1 hoort te liggen. Indien er een numerieke waarde is opgegeven die niet aan deze voorwaarden voldoet krijgt u een waarschuwing. Controleer de ingevoerde numerieke waarde in het meetinstrument bij desbetreffende episode.

5.5 Waarschuwingen: Validaties op Verrichting:

In hoofdstuk 4.3 is in het blauw aangegeven waar de praktijk een controle op dient te doen mocht er in het verwerkingsverslag één van de volgende meldingen voorkomen.

 • BehandelaarId is verplicht.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar is ingevuld in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldige AGBCode. Een geldige AGB code heeft 7 of 8 cijfers.
  Controleer of de AGB code van de behandelaar uit 7 of 8 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldige PrestatieCode. Komt niet voor op codelijst PM304.
  De prestatiecode die aan het dossier is gekoppeld komt niet voor op de codelijst PM304. Gebruik hier een geldige prestatiecode.
 • BIGNummerBehandelaar is verplicht.
  Bekijk in de episode van desbetreffende patiënt wie de verantwoordelijke behandelaar is. Controleer vervolgens de registratiegegevens van de behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor moet volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldig BIGNummerBehandelaar. Een BIGnummer is exact 11 cijfers.
  Controleer of het BIG nummer uit 11 cijfers bestaat in de registratiegegevens van de verantwoordelijke behandelaar in de configuratie van FysioOne. De stappen die u hiervoor dient te volgen zijn als volgt: Configuratie > Algemeen > Gebruikers > Registratie.
 • Geen geldige code voor CodeSoortIndicatieVWSLijst.
  Controleer de Code Soort Indicatie (CSI) fysiotherapie in desbetreffende episode van de patiënt en wijzig deze naar de juiste code.

6. Succes met de implementatie

6.1 Hulp nodig?

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft over deze release en hoe u de functionaliteiten optimaal kunt inzetten in uw praktijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met de SpotOnMedics klant contact professionals.

 

Contactgegevens:

SpotOnMedics Klant Contact Center

T: 088 6600 800

E: support@SpotOnMedics.nl

Wij ontvangen graag uw feedback over deze pagina. Vult u het formulier in en wij nemen indien nodig contact met u op. Bij voorbaat dank.
Praktijknaam
E-mailadres
Bericht